سیاست روز 9 بهمن 1397 ساعت 22:07 http://siasatrooz.ir/vdcaa0n6w49nw01.k5k4.html -------------------------------------------------- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست خبری مطرح کرد؛ عنوان : مستمری مددجویان سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد -------------------------------------------------- متن : رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست خبری با اشاره به اقدامات محرومیت زدایی این نهاد در طول ۴۰ سال گذشته، اظهار داشت: با نامه ای که به رئیس جمهور نوشتم ایشان قبول کردند تا پایان سال دو نوبت دیگر سبد کالا به مددجویان کمیته امداد داده شود که نوبت اول آن در دهه فجر و نوبت دوم آن در نیمه اسفند توزیع می شود. پرویز فتاح افزود: طول ۱۰ ماه گذشته کمک های مردمی ۳۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. وی از تحت پوشش قرار گرفتن ۶۲۰ هزار خانواده جدید در ۵ ماه گذشته خبر داد و گفت: مستمری افراد تحت پوشش این نهاد و بهزیستی در سال ۹۸ مانند کارمندان ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند. در ۳۰ سال پیش با توجه به جمعیت آن زمان ۶ درصد مردم تحت پوشش قرار داشتند و اکنون با جمعیت ۸۲ میلیون نفر ۴ درصد تحت پوشش قرار دارند. ۴۵ درصد علت تحت پوشش به دلیل فوت همسر، ۳۵ درصد به دلیل ناتوانی سرپرست خانوار ، ۹ درصد به دلیل طلاق و بقیه به دلایل دیگری است. فتاح اظهار داشت: د ر طول ۱۰ ما ه گذشته بودجه مربوط به تبصره ۱۴ بر ا ی سال ۹۷ با حمایت دولت و مجلس صد درصد اجرا شده است و تا پایان سال نیز این روند ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: نتیجه عملی شدن این اعتبار که بر ا ی رفع فقر ۷۰۰۰ میلیارد تومان منظور شده بو د، این شد که ما بر ا ی همه افراد تحت پوشش د ر سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ که ۱۴ درصد اضافه کردیم، این میزان د ر سال جاری نیز عملی شد و با هماهنگی وزارت رفاه، تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت توافق کردیم خانواده هایی ر ا که تحت پوشش موقت به د لیل شرایط اقتصادی امسال درآمدند، بر ا ی آنها د ر نظر گرفته شو د. رئیس کمیته امداد تصریح کرد: البته به همه این خانواده ها اعلام شده است این تحت پوشش قرار گرفتن موقتی است و هر ما ه دو جدول به وزارت رفاه، سازمان مدیریت و سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه می دهیم و به ما اعلام شده است که بعد از این ۶ ما ه ارزیابی های لازم درخصوص وضعیت این خانواده ها انجام شده و تغییراتی د ر آنها ایجاد می شو د. فتاح متذکر شد: د ر ردیف اصلی بودجه کمیته امداد ما نیز مانند همه دستگاه ها تا دو ما ه قبل بودجه ر ا به صورت صد درصد گرفته بودیم ا ما د ر این دو ما ه اخیر اختلالاتی د ر آن ایجاد شد که پیگیر دریافت آن از خزانه هستیم. و ی د ر پا سخ به پرسشی درخصوص تعیین خط فقر مطلق د ر جامعه خاطرنشان کرد: ما نباید خط فقر ر ا تعریف کنیم و این وظیفه ما نیست بلکه د ر سطح ملی تعیین می شو د و آنچه د ر قانون آمده و د ر تبصره ۱۴ بیان شده، آن است که بر ا ی رفع فقر مطلق یعنی دارا بودن معیشت اولیه بیان شده و اینکه خانواده سطح مطلوب زندگی هر ایرانی د ر نظر گرفته شو د، د ر آن وجود ندارد. بلکه وظیفه کلی نظام است تا وضع اقتصادی بهبود یابد و به میزانی برسد تا شاهد چنین وضعیتی د ر خانواده ها نباشیم، البته پرداختی های ما کف میزان پرداختی است. با توجه به اینکه بر ا ی نمونه بر ا ی یک خانواده ۵ نفره ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می شو د که این میزان به غیر از دریافتی یارانه آنهاست و کمک های ما به میزان ۷۰ درصد حداقل حقوق پایه وزارت کار برای یک نفر است ا ما آنچه محاسبات ما ر ا به هم ریخت تورم افسارگسیخته است. و ی د رباره وام اشتغال روستایی بیان داشت: د ر این خصوص از محل ۱.۵ میلیارد دلار بر دا شت از صندوق توسعه ملی که مصوب مجلس بوده است سهم مجزایی بر ا ی کمیته امداد د ر نظر گرفته شد و ۱۰۰ هزار فقره وام ۲۵ میلیون تومانی د ر نظر گرفته شد که سهم کمیته امداد ۲۵۰۰ میلیارد تومان شد و اکنون اعلام می کنم از این میزان تنها ۲۰۰ میلیارد تومان ر ا دریافت کر د ه ایم ا ما اجرای این مصوبه مربوط به سال جاری نیست و د ر سال ۹۸ نیز ادامه د ارد. رئیس کمیته امداد با بیان اینکه ردیف اصلی بودجه کمیته امداد د ر سال آینده نسبت به سال جاری ۱۲ درصد رشد د ارد، گفت: براساس ردیف سوم بودجه که تبصره ۱۶ است، بر ا ی کمیته امداد و بهزیستی ۲۰۰۰ میلیارد تومان د ر نظر گرفته بو دند، با پیگیری های لازم توجه رئیس مجلس نتیجه این شد که این میزان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند ضمن اینکه مددجویانی که بر ا ی یک بار خانه می سازند نیز از پرداخت عوارض و حق انشعاب گاز، آ ب و برق معاف می شوند. فتاح متذکر شد: پرداخت وام ضروری به مددجویان د ر کوتاه ترین زمان انجام می شو د، و ۹۵ هزار نفر د ر صف دریافت قرار دارند که همه آنها این وام ر ا دریافت کر د ه و مراجعات به روز شده است. البته پرداخت این وام ها از محل صندوق امداد ولایت است. و ی با اشاره به پرداخت جهیزیه به مددجویان یادآور شد: سقف مربوط به دریافت جهیزیه حذف شده است و با توجه به وفاق ملی و همکاری همه مسئولان و تأکید دفتر رهبر معظم انقلاب وضعیت نسبتا آرامی داریم و همه وظیفه داریم مردم ر ا از چنین شرایطی عبور دهیم. رئیس کمیته امداد ا فزود: این نهاد اولین نهاد انقلابی است که د ر ۱۴ اسفند ۵۷ با فرمان امام خمینی(ره) تأسیس شد و اکنون ۲۰ خدمت متنوع به مددجویان ارائه می کند که بر ا ی نمونه جامعه هدف ما همگی دارای بیمه درمان هستند و هیچ مددجوی فاقد بیمه نداشته و همه خانواده ها نیز بیمه حوادث هستند. بالاترین نرخ ازدواج د ر جامعه هدف کمیته امداد وجود د ارد و د ر سال گذشته ۹۰ هزار فقره ازدواج د ر آن شکل گرفته و کمترین میزان طلاق نیز مربوط به جامعه هدف ما است. و ی در با ره پرداخت عیدی به مددجویان کمیته امداد ابراز داشت: د ر سال گذشته عیدی پرداختی به مددجویان براساس یک ما ه دریافت مستمری بو د که ما آن ر ا دو برابر کر د ه و به مددجویان پرداخت کردیم ا ما با توجه به اینکه کمیته امداد تا پایان سال جاری علاوه بر یک سبد کالای پرداختی به مددجویان دو نوبت دیگر نیز سبد کالا توزیع خواهد کر د، یک نوبت از این سبد کالا به عنوان عیدی مددجویان د ر نظر گرفته شده و عیدی دیگری بر ا ی آنان د ر نظر گرفته نشده است. و ی با بیان اینکه سقف ۵۰ میلیون تومانی وام اشتغال د ر سال آینده اعمال می شو د گفت: ۴۷۰ میلیارد تومان ردیف بودجه درمان ماست که ما اعلام کردیم تا این میزان ر ا از کمیته امداد گرفته و به بیمه سلامت بدهید که مجلس با این موضوع مخالفت کر د. رئیس کمیته امداد با بیان اینکه ۶۲ درصد خانوارهای تحت پوشش ما سرپرستشان خانم است، گفت: ۳۰۰ هزار نفر از این زنان سرپرست بیمه اجتماعی شدند و اکنون چند هزار نفر از این افراد با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه بازنشست شده اند، ضمن اینکه د ر سال گذشته برای این موضوع ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه د ر نظر گرفته شد که این میزان بر ا ی سال ۹۸ نیز تصویب شده است. فتاح ا فزود: ۴۰ هزار خانواده د ر کمیته امداد داریم که سرپرست آنان زنان هستند.