سیاست روز 25 تير 1397 ساعت 23:32 http://siasatrooz.ir/vdcb8sb8srhbg5p.uiur.html -------------------------------------------------- مجری جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ برنامه «هفت» یکی از کارگرد‌‌‌‌‌انان صاحب‌نام سینمای ایران است عنوان : باور کنیم که یک «هفت» واقعی می‌آید‌‌‌‌؟ -------------------------------------------------- متن : اول شهریورماه برنامه سینمایی تلویزیون د ر کند اکتور شبکه سوم سیما قرار می گیرد و با د ید رونق اشتغال فیلمسازان جوان، توجه به بازار مستند جزو اولویت های سری جد ید هفت خواهد بود . هفت برنامه تولید ی و زند ه تلویزیونی است که برای اولین بار د هم ارد یبهشت ماه سال ۸۹ بود که با فرید ون جیرانی جلوی د وربین رفت و د ر اد امه محمود گبرلو و بهروز افخمی مسئولیت اجرا را د نبال کرد ند . بعد از مد تی وقفه د وباره تصمیم گرفتند هفت جلوی د وربین برود تا از قافله تحلیل های سینمایی جشنواره فیلم فجر عقب نماند و بازار رایزنی و گمانه زنی رسانه ای د اغ شد ؛ چرا که نام های بزرگی به میان آمد که نام مهران مد یری جد ی تر شد . اما به یک باره این کارگرد ان پیشنهاد شبکه سه سیما را نپذیرفت و مد یران تصمیم گیرند ه به رضا رشید پور رسید که د ر د هه مسابقه سینمای ایران، برنامه تحلیلی شبکه سه روی آنتن برود . تجربه کم مجری حالا خورشید با حاشیه هایی برنامه هفت را همراهی کرد تا جائیکه ابراهیم حاتمی کیا را به واکنش واد اشت. مد یرگروه اجتماعی شبکه سه سیما گفت: ساختار برنامه هفت تغییر پید ا نمی کند ، فقط مخاطب اصلاح بر مبنای تقویت این برنامه را می بیند . یعنی د ر واقع برنامه هفت با چند میز تخصصی کار تحلیل و بررسی سینمای ایران را پیش می برد و حالا د ر طراحی جد ید ، مستند را مورد توجه قرار د اد ه ایم. نوع واقعی از فیلمسازی که برای جوانان با استعد اد و علاقه مند ما رویکرد های انگیزه ساز همراه با ارتقاء و تقویت علمی د ر جهان زیبای مستند ، ایجاد می کند . ما د ر سری جد ید برنامه هفت حرف های جد ی د رباره مستند سازی می زنیم که تا به اشتغال زایی د ر سینما هم تأکید کرد ه باشیم. بنابراین د ر کنار میزهای تخصصی تحلیل و بررسی برنامه یک میز مستند و انیمیشن هم اضافه می شود . ناصر کریمان د ر پاسخ به این سوال که قرار است چه شخصیتی اجرای سری جد ید برنامه هفت را برعهد ه بگیرد ، تأکید کرد : رسانه ای کرد ن نام مجری، محتوا و اصل هویت جد ید برنامه هفت را تحت الشعاع خود قرار می د هد . این روزها می بینیم که رسانه ها نام مجری جد ید را رایزنی می کنند اما لازم است بگویم بهروز افخمی، مهران مد یری و رضا رشید پور به عنوان مجری د ر این برنامه حضور ند ارند . این د وستان جزو بهترین های عرصه هنر این مملکت هستند و این نوع رایزنی ها کار جالبی نیست. چرا که بهروز افخمی د ر برنامه خیلی تلاش کرد و وقتی گمانه زنی های هد ف د ار د ر این باره انجام می شود به شخصیت این هنرمند ما و ارتباط د وستانه ای که تلویزیون با ایشان د اشته و د ارد به آن خد شه وارد می شود . رضا رشید پور و مهران مد یری هم که کماکان با تلویزیون ارتباط د ارند و همیشه از د رون مایه استعد اد های بالقوه این عزیزان استفاد ه کرد ه ایم و بهره می بریم. کریمان د رباره علت وقفه برنامه هفت گفت: معاونت سیما راهبرد هایی را د ر جهت حمایت و راهبری مناسب عرصه سینمایی د ر تلویزیون به همه شبکه ها ابلاغ کرد ؛ بسته ای که واقعاً لازم بود تا برنامه های ترکیبی پیرامون سینمای ایران نظام مند حرکت کنند . د ر سری جد ید با این چارچوب ها، برنامه هفت جلو می رود و البته برنامه های مشابه تحلیل سینمای ایران مثلاً سینما د و و یا برنامه تلویزیونی شبکه چهار هم این رویکرد ها را د ر د ستور کار خود د ارند . وی با اشاره به اینکه سینماگران مطمئن باشند یک سیاست واحد و مشترکی د ر تلویزیون نسبت به سینمای ایران وجود د ارد ، افزود : این نامنظمی بر مبنای برد اشت های سلیقه ای از محتوای سینمایی بر ایجاد شائبه و حاشیه آفرینی میان خانواد ه تلاشگر سینمای ایران، د امن می زد و یک د ست شد ن سیاست محتوایی د ید گاه سینمایی تلویزیون باعث می شود تا شاهد تفرق و یک نگاه چند وجهی د ر میان سینماگران مان نباشیم. از طرفی خانواد ه سینمایی ما بد انند که تلویزیون یک سیاست واحد و مشترکی د ر قبال سینمای ایران د ارد که باعث توسعه و پیشرفت د ر این عرصه شود . یک مد تی برای جمع بند ی این سیاست ها، زمان نیاز د اشتیم؛ به همین خاطر برنامه هفت متوقف شد . تنها ما اصرار کرد یم که مخاطب از تحلیل و بررسی فیلم های مسابقه سینمای ایران(جشنواره فیلم فجر) عقب نماند ویژه برنامه هفت را با اجرای رضا رشید پور جلوی د وربین برد یم. مد یر گروه اجتماعی شبکه سه سیما د ر پاسخ به این سوال که آیا د وباره برنامه هفت از یک طیف منتقد که بسیاری را این رویکرد آزرد ه خاطر کرد ه بود استفاد ه می کند ، خاطرنشان کرد : خوشبختانه د ر سری جد ید برنامه هفت از تمام طیف های کارشناسان و منتقد ین بهره مند می شویم. چرا که د ر جریان پخش سری های قبل، اتهامات زیاد ی به ما زد ند که از یک نوع نگرش و یک طیف خاصی از کارشناس و منتقد استفاد ه می کنیم که د ر سری جد ید سعی مان بر این تنوع نگرش ها و تفاوت کارشناسان است. می کوشیم د ر سیاست ها و چارچوب های مشخص شد ه تضارب آرا بوجود بیاید که این تفاوت و تنوع نگرشی، انشاالله منتج به تعالی و پیشرفت سینمای کشور شود . تسنیم