سیاست روز 18 مهر 1397 ساعت 23:09 http://siasatrooz.ir/vdcdj90fjyt0zs6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : ناظم‌ها هم قول بدهند بچه‌های خوبی باشند وزیر آموزش و پرورش: تا سال ۱۴۰۰ کتاب نونگاشت نداریم. با توجه به این اظهارنظر تا سال ۱۵۰۰ کدام یک از ... -------------------------------------------------- متن : وزیر آموزش و پرورش: تا سال ۱۴۰۰ کتاب نونگاشت نداریم. با توجه به این اظهارنظر تا سال ۱۵۰۰ کدام یک از گزینه های زیر را نخواهیم داشت؟ الف) هیچ معلمی گوش دانش آموز را گاز نمی گیرد. ب) والدین انگشت معلم ها را قطع نمی کنند. ج) تمام ناظم ها قول می دهند بچه های خوبی باشند. د) به جای شعرهای فردوسی سری شعرهای "حسنی" در کتاب های درسی گنجانده خواهد شد. باز هم وزیر آموزش و پرورش: محتوای برخی کتب سنگین و خارج از طاقت بچه هاست. به نظر شما رفع این اشکال برعهده کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) معاون اداره آبخیزداری شهرستان شلمرود ب) اتحادیه تولید کنندگان کشک و رشته آش ج) بنیاد امور بیماری های خاص د) سفارت فیلیپین در پورتوریکو همچنان وزیر آموزش و پرورش: تعرض به معلم و مدرسه قابل بخشش نیست. با توجه به این اظهارنظر دشمن شکن و قاطعانه کدام یک از گزینه ای زیر قابل بخشش است؟ الف) تعرض به دانش آموز در مدرسه ب) کتک زدن وحشیانه بچه مردم در محیط مدرسه ج) چپاندن چهار دانش آموز در یک نیمکت یک متر و نیمی د) هر سه گزینه بالا قابل بخشش است.