سیاست روز 12 اسفند 1390 ساعت 22:14 http://siasatrooz.ir/vdcdox05.yt0xn6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و... -------------------------------------------------- متن : این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و حالا پس از گذشت یک سال عکسی از خود را به دست گرفته و در همان نقطه ایستاده است