سیاست روز 11 خرداد 1399 ساعت 22:28 http://siasatrooz.ir/vdcenx8zvjh8zoi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : ریشه اعتراض‌ها کجاست؟ آمریکا طی روزهای اخیر با اعتراض‌های گسترده خیابانی در شهرها و ایالت‌های مختلف مواجه است... -------------------------------------------------- متن : آمریکا طی روزهای اخیر با اعتراض های گسترده خیابانی در شهرها و ایالت های مختلف مواجه است. بر اساس گزارش های منتشره گارد ملی و پلیس نظامی مسئول مقابله با اعتراض ها شده است. حال این سوال مطرح است که ریشه این اعترا ض ها کجاست؟ در مرحله نخست باید به این امر اشاره داشت که این اعتراض ها زمانی آغاز شد که پلیس شهر مینیاپولیس، جورج فلوید، شهروند بی دفاع سیاه پوست را به شکل فجیعی خفه کرد و به قتل رساند. اقدامی که نه تنها خشم مردم آمریکا بلکه افکار عمومی جهان را نیز به همراه داشته است. هر چند که این عامل را نمی توان نادیده گرفت اما نگاهی ریشه ای به تحولات آمریکا نشان می دهد که از یک سو روزانه صدها نفر در درگیری مسلحانه به قتل می رسند و کشتار مردم به دست پلیس نیز به یک امر عادی مبدل شده و آمارها سالانه بیش از یک هزار قربانی خشونت پلیس را نشان می دهد. با توجه به این حقایق مولفه ای دیگر را برای این اعتراض ها باید جستجو کرد. در این راستا چند نکته قابل توجه مطرح است. بخشی از این اعتراض ها را می توان برگرفته از رفتارهای دولتمردان آمریکا در مقابله با کرونا و رفتارهای تبعیض آمیز در این عرصه دانست. آمارهای رسمی نشان می دهد که اکثر قربانیان کرونا در آمریکا را محله های فقیر نشین بویژه سیاه پوستان تشکیل می دهند. در اصل ساختار سرمایه داری حاکم بر غرب در مقابله با کرونا نیز رویکرد نژادی و تبیعض آمیز دارد چنانکه در کنار آمریکا در انگلیس نیز میلیون ها پوند از بودجه مناطق فقیر نشین خرج ثروتمندان برای مقابله با کرونا شده است. با نگاهی عمیق به تحولات آمریکا می توان به ساختار سیستماتیک نژادپرست حاکم بر آمریکا پی برد. هر چند که آمریکا ادعای آزادی برای همگان را سر می دهد اما در عمل ساختاری برگرفته از برتری سفید بر سیاه است. این برتری زمانی با رویکرد برده داری سیاهان اجرا می شد و در قرن بیست و یکم با رویکرد عدم حق حیات سیاه پوستان است. هر چند که گفته می شود قتل یک سیاه پوست به دست پلیس بوده اما در تمام این سالها واکنش دولتمردان آمریکا به این وقایع نهایت بسنده کردن به ابراز تاسف و البته سرکوب اعتراضات مردمی به این فجایع بوده است. دستگاه قضایی آمریکا به جای مجازات متهمان، آنها را تبریه و یا در نهایت به محلی دیگر منتقل کرده است. دستگاه مقننه آمریکا نیز مصوبه ای برای حمایت از سیاه پوستان در برابر خشونت پلیس صورت نداده است. مجموع این رفتارها نشان می دهد که اقدام پلیس علیه سیاه پوستان، رفتاری فردی نبوده بلکه برگرفته از ساختار حاکم بر آمریکاست که حق حیات را از سیاه پوستان گرفته است. بر این اساس می توان گفت که اعتراض های اخیر در آمریکا ادامه اعتراض های سالهای قبل علیه نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر ساختار آمریکاست. اعترا ض هایی که بارها در دوران اوباما نیز تکرار و سرکوب شد و ترامپ امروز همان راه اوباما را در سرکوب مطالبات سیاه پوستان ادامه می دهد. نویسنده: مهسا شاه محمدی