سیاست روز 3 ارديبهشت 1397 ساعت 21:24 http://siasatrooz.ir/vdcepe8zpjh877i.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : راپورت‌های یومیه عوامل عدلیه چنین راپورت داده اند که خواجه سعید مرتضوی‌الممالک - از اجزای سابق عدلیه - که چندی پیش به قصد سیر آفاق و انفس... -------------------------------------------------- متن : راپورت نمره یک - عدلیه طهران عوامل عدلیه چنین راپورت داده اند که خواجه سعید مرتضوی الممالک - از اجزای سابق عدلیه - که چندی پیش به قصد سیر آفاق و انفس از عمارت خویش خارج شده بود به چنگ قانون اسیر گشت و هم اکنون برای اجرای حکم به محبس رفته است. از قرار مسموع ایشان با ماموران دهان به دهان نهاده و درشتی ها نموده و وعده داده که پس از طی ایام محبس دست به افشاگری مبسوط زده و عالم و آدم (کذا در متن) رسوا نماید. فلذا به تمامی اجزای نظمیه دستور اکید داده شده که ایشان را از ادوات و آلات نظیر داروی نظافت و طناب و چهارپایه و ایضا یقه پیراهن!! (کذا در متن) دور نگاه داشته که مبادا وی پیش از استخلاص خویش را خلاص نموده و رشته کار را بر باد دهد. راپورت نمره دو - محبس اوین به قرار مسموعات میرزا رحیم الممالک - نایب مملکت در دهه اخیر - که در محبس به سر می برد چندی پیش آزاد گشته و طوماری نوشته که بر حقانیت و مظلومیت ایشان، گواهی می دهد. فلذا اطبا و حکای بزرگ زمانه توصیه کرده اند که نامه وی را بجوشانند و جوشانده اش را از قرار روزی سه وعده و هر بار به قاعده پنج قطره در گوش و ناف (کذا در متن) بیماران رو به موت بچکانند تا شفای عاجل پدید آید.