سیاست روز 25 تير 1397 ساعت 23:32 http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html -------------------------------------------------- سیاست روز رهنمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رهبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار با اعضای هیات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت را بررسی می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ عنوان : قانون فصل‌الخطاب حرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه -------------------------------------------------- متن : روز گذشته مقام معظم رهبری د ر د ید ار با اعضای هیات د ولت توصیه و راهکارهای را بیان فرمود ند که تا پیش از این نیز بارها و بارها نسبت به عنوان و مطرح کرد ن آن اقد ام کرد ه اند و نگاهی گذرا به اسناد بالاد ستی که د ر راستای سیاست ها ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تد وین و طراحی شد ه اسن این موضوع را اثبات می کند . مقام معظم رهبری همراستا با توصیه های متعد د ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مشکلات اقتصاد ی مطرح و تهیه ی نقشه ی راه اقتصاد ِ باثبات را لازم د انستند و فرمود ند : اگر نقشه ی راه اقتصاد تهیه شود ، مرد م و فعالان اقتصاد ی تکلیف خود را خواهند د انست و با احساس ثبات و آرامش به کمک د ولت خواهند شتافت.ایشان "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد قاطع با متخلفان" را به عنوان ۲ توصیه ی د یگر عنوان و با عنوان کرد ن نمونه هایی از تخلفات برخی د ستگاه ها و افراد د ر مسائل اخیر سکه تأکید کرد ند که " باید با متخلفان د ر هر سطحی که هستند برخورد شود . رهبر انقلاب اسلامی د ر کنار مطلوب خواند ن موضوعاتی مانند د ستور رئیس جمهور برای برخورد با تخلفات د ر وارد ات خود رو؛ اشراف و اعمال قد رت د ولت بر مباد لات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی را ضروری د انستند و بر مسایلی همچون "جد ی گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی"، "اقد ام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع" و "مبارزه ی واقعی با فساد " به عنوان سایر محورها تاکید کرد ند . معظم له همچنین با تأکید بر اینکه د ر مبارزه با مفاسد ابتد ا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع رسانی شود ، تاکید کرد ند که مسئله ی برخورد با مفاسد د ر وهله ی اول به عهد ه ی مسئولان د ستگاه ها است و پس از آن باید موضوع به قوه ی قضائیه واگذار شود . نقشه راه بی شک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راهی که مقام معظم رهبری آن را مد نظر قرار د اد ه اند همان سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های چشم اند از ۲۰ ساله ؛برنامه پنج ساله توسعه و اسناد بالاد ستی است که متناسب با این اسناد بالاد ستی؛ بود جه های سالانه کشور و برنامه کلیه د ستگاه های اجرایی تد وین و د ر نهایت اجرایی می شود . آنچه مسلم است اگر این اسناد بالاد ستی سرلوحه کار همه د ستگاه های اجرایی قرار گیرد و یک اراد ه سیاسی برای اجرای تک تک آنها شکل گیرد کشور می تواند از چالش هایی که د ر سال های گذشته ایجاد شد ه به سلامت خارج شود . به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ی نکته کلید ی جلسه مقام معظم رهبری آن بود که د ولت و اعضای آن مید ان د اران مسایل اقتصاد ی کشور بود ه و باید باشند و مفهوم اصلی این فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد که همراستا با این اقد ام د ولت همه نهاد ها و د ستگاه های تابعه د ولتی نیز همسو با د ولت عمل کنند و خوشبختانه د ر طول ۴۰ سال اخیر به اند ازه کافی هد ف، راهبرد و برنامه توسعه ای د ر کشور تد وین و مصوب شد ه است اما انچه امروز اقتصاد کشور به آن نیاز د ارد چیزی نیست جز اجرا و عمل. بی شک امروز زمان اجرای برنامه ها؛ اهد اف و استراتژی هایی است که د ر طول سال های اخیر قوای مختلف کشور برای به ثمر رسید ن آن تلاش کرد ه اند اما متاسفانه برخی مسایل و مشکلات و شاید سوءمد یریت ها منجربه آن شد ه که این برنامه ها به سرمنزل مقصود نرسد . اجرای تنها یک برنامه توسعه ای نگاهی گذرا به برنامه های توسعه ای تد وین شد ه د ر عمر ۴۰ ساله انقلاب این مساله را نشان می د هد که از میان تمام برنامه های توسعه ای اول تا ششم که امروز د ر حال اجراست تا کنون تنها برنامه سوم توسعه به اعتقاد کارشناسان اجرایی شد ه است و سایر برنامه های توسعه ای آنطور که باید اجرایی نشد ه اند . قد ر مسلم زمانی که تمام جریانات با هر طرز تفکر و نگاه و د ید گاهی که د ارند باید همراستا با خروجی و مسایل مربوط با تصمیمات نهاد های تصمیم حرکت کنند و از هرگونه شک و شبهه د ر مسیر اجرای کار خود د اری کنند . به سخن د یگر تا زمانی که نهاد ها و ارگان ها و حتی متولیان و د ولتمرد ان قانون مصوب مجلس را فصل الخطاب فعالیت های خود قرار د هند مطمئنا چالش های عمد ه کشور حل خواهد شد و د رپی آن اقتصاد کشور به سمت رشد و شکوفایی گام خواهد برد اشت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ی د ر ارزیابی سایر مسایل و مشکلات این نکته را مطرح می کنند که امروز یکی از اصلی ترین مشکلات کشور آن است که کشور به شکل جزیره ای اد اره می شود و با این نگاه اگر بنا ند اشته باشیم تا با تغییر این نگاه و د ر د ست د اشتن نقشه راه که همانا رسم الخطاب فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است به نتیجه مطلوبی د ست نخواهیم یافت. البته نباید فراموش کرد که د ر کنار سرلوحه قرار د اد ن این فرمایشات بایستی اراد ه سیاسی کامل و جامعی شکل بگیرد و د ولت نه تنها به مفهوم قوه مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مد نظر باشد تا همگان بتوانیم د ست د ر د ست هم و همراستا با سیاست های ابلاغی د ر اسناد بالاد ستی علاوه بر حل مشکلات؛ مسیر رشد و توسعه و شکوفایی و بالند گی را طی کنیم. انشاالله.