سیاست روز 29 آذر 1391 ساعت 22:18 http://siasatrooz.ir/vdciruay.t1a3z2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : سلام بر دختر حضرت آفتاب سلام اي دختر حضرت آفتاب، سلام اي سه ساله، گمشده آل ياسين در بيابان‌هاي پرهول و تاريك و خار... -------------------------------------------------- متن : سلام اي دختر حضرت آفتاب، سلام اي سه ساله، گمشده آل ياسين در بيابان هاي پرهول و تاريك و خار. سلام اي رقيه سلام خدا و عالمين بر تو اي دردانه حضرت حسين(ع). امروز آمده ام تا در تلخ ترين روز حادثه هاي دوران كوتاه زندگيت، برايت و براي غربتت اشك بريزم. مادر به فداي غربتت اي آينه سنگ خورده از خصم و جهل و عربيت بي مغز. آمده ام و همراه خويش جگرگوشه خويش را آورده ام كه بگويم به عالمي كه در مخيله شان نمي گنجد وسعت وجود تو، كه اي آفتاب زاده، اي هستي بخش سراسر گرما و نور و اميد و زندگي، اگر چه تو در بيابان هاي كرب بلا و كوفه و شام هزاران غصه ديدي و از نرگس چشمانت اشك ها جاري شد و در هول سفاكاني كه هر يك به نيت سهمي از گندم ري و خلخال بني هاشميان و رداي نبوي و التيام دردهاي بدر، تيغ كين از ميان بركشيدند و تير جفا بر ساحتتان گسيل كردند و سنگ خشم به سويتان پرت كردند، دست هاي كوچكت لرزيد و قلب كوچكت پرتپش شد تا تاب از كف دادي و جان دادي، اما من آمده ام در سالروز پرمحنت شهادتت و دختر خردسالم را آورده ام و حضرت حق تعالي و آسمانيان يكايك و همه خوبان عالم را به شهادت گرفته ام كه بر اين عهد دوباره ام با آستانتان شاهد باشند كه خود و پدر و مادرم بلاگردان شما خاندان عصمت و طهارتيم و دخترم اين دردانه خردسالم، فدايي تو است اي رقيه خردسال كرب بلا.