سیاست روز 3 دی 1395 ساعت 20:57 http://siasatrooz.ir/vdciz3a3.t1ayp2bcct.html -------------------------------------------------- چهارجوابی عنوان : دولت اسمش را نبر رئیس پلیس راهور: یکی از ۱۰ راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله تهران، ... -------------------------------------------------- متن : نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید. رئیس پلیس راهور: یکی از ۱۰ راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله تهران، ... مالکان خودروهای شخصی است. الف) کتک زدن ب) ناسزا گفتن به ج) اعدام کردن د) اخذ عوارض تردد خواهر ابتکار: مردم حس می کنند که فضا برای فعالیت گروه ها و تشکل ها باز شده و امکان نقد در جامعه وجود دارد. کشور آرامش پیدا کرده و تنش ها تا حدی حذف شده است. کلمات کلیدی در عبارت فوق را پیدا کنید. الف) باز و بسته ب) تنش و حذف ج) حس و مشاهده د) خیالات و محالات وزیر ارتباطات: دولت یازدهم توییتر را فیلتر نکرده است. با توجه به این اظهارنظر کدام یک از دولت های زیر "توییتر" را فیلتر کرده است؟ الف) هوخشتره - دولت اشکانیان ب) دیاکو - دولت مادها ج) اردشیر درازدست- دولت ساسانیان د) اسمش را نبر - دولت باز هم اسمش را نبر