سیاست روز 5 خرداد 1399 ساعت 23:16 http://siasatrooz.ir/vdcjatev8uqevoz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : مردم واقعاً "حق" دارند؟ کدام یک از گزینه های زیر در درمان بیماری کرونا موثرتر است؟ ... -------------------------------------------------- متن : کدام یک از گزینه های زیر در درمان بیماری کرونا موثرتر است؟ الف) حمله ددمشنانه...ددمنیشیانه...ددمناشی مسافران به جاده های شما و جنوب کشور ب) بازپخش آمار قربانیان کرونا در آمریکای جهانخوار به صورت روزانه چهل و هشت نوبت ج) تماشای سریال "متهم گریخت" برای هشتاد و هشتمین بار د) عمل به دستورالعمل های بهداشتی دارندگان تاکسی خط ونک آزادی رییس کل بانک مرکزی: مردم حق دارند سرمایه های خود را در هر بخشی به کار بگیرند. با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ الف) مردم حق دارند. ب) مردم سرمایه دارند. ج) مردم می توانند در هر جا که دلشان خواست سرمایه گذاری کنند. د) هیچکدام فعالیت کدام یک از "سلاطین زیر" مشکل قانونی ندارد؟ الف) سلطان علی پروین ب) اسکانیا سلطان جاده ها ج) سلطان غم مادر د) حوض سلطان