سیاست روز 26 آذر 1396 ساعت 22:28 http://siasatrooz.ir/vdcjo8evhuqey8z.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : بودجه آبدارخانه سیاست روز تقدیم مدیرمسئول شد در راستای شفاف‌سازی و اثبات پاکدستی "ننجون" بدینوسیله کلیات و ایضا جزئیات بودجه آبدارخانه ننجون در سال آینده تقدیم می‌شود. باشد که خار چشم د -------------------------------------------------- متن : در راستای شفاف سازی و اثبات پاکدستی "ننجون" بدینوسیله کلیات و ایضا جزئیات بودجه آبدارخانه ننجون در سال آینده تقدیم می شود. باشد که خار چشم دشمنان و حرف مفت زنان و دژخیمانی بشود که در پاکی و صداق ننجون تردید دارند. الف) تعمیر و نگهداری سماور و هزینه های چینی بند زن - چهار میلیارد تومان ب) تعامل با آبدارخانه های شرق و غرب و آمریکای جهانخوار - سه میلیارد تومان ج) هزینه های خرید و نگهداری از شیلنگ های مربوط به آسیاب های استکباری - هشت میلیارد تومان د) هزینه های تدوین دکترین مباحث استراتژیک به زبان ساده با همکاری پرفسور جواد لاریجانی - دو و نیم میلیارد تومان ه) کمک به جامعه آبدارچیان مقیم مرکز - هفت میلیارد تومان و) هزینه برپایی همایش روز جهانی چای - یک میلیارد تومان ز) هزینه برپایی سمپوزیوم بین المللی بررسی وضعیت عمه های برتر جهان - چهار میلیارد تومان ح) کمک به انجمن حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت ط) کمک به لیبی همینطور الکی - سه میلیارد تومان ی) هزینه رفع بوی بد پارک روبه روی روزنامه - ساعتی یازده میلیون تومان ک) حمایت مالی از آب در هاون کوبان مقیم شرق کشور - یک میلیارد تومان ل) حمایت مالی از عوامل فتنه گر - یک میلیارد تومان م) حمایت مالی از جریان انحرافی - یک میلیارد تومان ن) هزینه های مربوط به قند و چایی پرسنل به مدت یکسال - چهار صد هزار تومان