اينجا ابن بابويه است...

28 مرداد 1390 ساعت 19:36


اينجا ابن بابويه است. يكي از قديمي ترين آرامستان هاي تهران. براي اين عكس شرح بيشتري نمي شود نوشت.


کد مطلب: 67649

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcb90b0.rhbzapiuur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir