قانون گرایی چیست؟

20 خرداد 1398 ساعت 0:12


- قانون گرایی، بررسی راهکارهای احتمالی گریز و سوء استفاده از قانون است.
- قانون گرایی، جلوگیری از استفاده از گریزگاه های قانون برای انجام بی قانونی است.
- قانون گرایی، مبارزه با فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی در سازمان است.
- قانون گرایی، ضرورت کاربرد قانون برای همه و نه برای برخی است.
- قانون گرایی، ضرورت مبارزه روابط فراقانونی ناسالم مانند پارتی بازی و رشوه است.
- قانون گرایی، اهمیت برخورد مناسب با هر گونه تخلفات ادرای و سازمانی است.
- قانون گرایی، دوری از تصویب قوانین تشریفاتی و غیرعملی است.
- قانون گرایی، پیش بینی ضمانت های اجرایی کافی در تصویب قوانین است.
- قانون گرایی، پرهیز از تصویب قوانین با کاربرد جزیی است.
- قانون گرایی، دوری از تصویب طرح های غیراجرایی و اجرای لوایح غیرمصوب است.
- قانون گرایی، ضرورت تدوین و تصویب قوانین مربوط به ساماندهی امضاهای طلایی است.
- قانون گرایی، ضرورت تشکیل حافظه تاریخی سازمان برای مستندسازی قوانین است.
- قانون گرایی، توجه با انباشتگی قوانین و مصوبات در موضوعات خاص است.
- قانون گرایی، توجه به تاریخ مصرف قانون با توجه به تحولات روزافزون جامعه در زمینه های گوناگون است.
- قانون گرایی، جلوگیری از اثر تداخلی قوانین مزاحم و دست و پاگیر است.
- قانون گرایی، جلوگیری از انجام بی قانونی با پرداخت جریمه یا عوارض آن است.
- قانون گرایی، عدم خاصیت جریمه ها در مهار کنندگی اجرای بی قانونی به علت عدم تناسب بین نوع بی قانونی و میزان جریمه ها و عوارض است.
- قانون گرایی، ضرورت مبارزه با لذت قانون گریزی و قانون ستیزی است.
- قانون گرایی، ضرورت تصویب قوانین صحیح و کامل بجای اصلاحیه های مکرر قوانین مصوب قبلی است.
- قانون گرایی، پرسش از استنادات قانونی انجام کارهاست.
- ضرورت ذکر استنادات قانونی در تمامی گزارشات و مکاتبات اداری است.
- روزمرگی در قانون گذاری و اجرای قانون، هیچ ثمری جز تداوم مشکلات ندارد.
- قانون گرایی، افزایش سطح پاسخگویی به مطالبات مردم از طریق کارآمدسازی قوانین و مصوبات است.

نویسنده: دکتر محسن دیانی


کد مطلب: 109302

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccxoqsi2bqx18.ala2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir