میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۲
 
 
‌سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرسشگری (۳) می کند:
کمیسیون های مجلس شورای اسلامی؛ آنچه که هست و آنچه که باید!!؟
کمیسیون های مجلس شورای اسلامی؛ آنچه که هست و آنچه که باید!!؟
 
اشاره: مبنای عملکرد قوه مقننه، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ساختار، تشکیلات و گردش کار را در آن تعیین می کند. این قانون دارای فصول و مباحث گوناگونی است که اجرای آن وظیفه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم است. صرف نظر از اشکالات ماهیتی و عملکردی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ضمن اطلاع رسانی عمومی آن، این نوشتار به پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مقررات مشترك كميسيون‏ها، کمیسیون ویژه، کمیسیون مشترک و امور ادارى، مالى و خدماتى مجلس) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
فصل اول- تشكيل و افتتاح مجلس (ادامه)
مبحث دوم- تشكيلات قانونگذارى مجلس (ادامه)
دوم- شعب و كميسيون‏ها (ادامه)
ب) کمیسیون ها (ادامه)
۵– مقررات مشترک کمیسیون‌ها
ماده ۴۶ – هر یک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرمهای امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۶)
تبصره ۱ – فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرائی این ماده، بر اساس شاخص های: تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه می شود و به تصویب جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می رسد.
تبصره ۲ – به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق یکدیگر، معاونت قوانین موظف است همزمان با شروع فعالیت شعب، اسامی نمایندگان را به همراه تحصیلات، سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون ها (در صورت برخورداری از سابقه نمایندگی) تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
ماده ۴۷ – هیأت رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کند. نمایندگان معترض می توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیأت رئیسه تقدیم کنند تا هیأتی مشترک، متشکل از هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، ظرف مدت چهل ساعت پس از انقضای مهلت فوق، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر نماید. پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون های تخصصی بر مبنای امتیازت هر فرد، اقدام می کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۶)
تبصره ۱ – پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی، در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد،می تواند ظرف مدت بیست و چهار ساعت اعتراض خود را مکتوب به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند تا هیأت مشترک فوق الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض های واصله نسبت به تعیین نهائی اعضای کمیسیون های تخصصی تا چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض، اقدام کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۶)
تبصره ۲ – بین افرادی که رأی مساوی آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیونباعث افزایش سقف آن کمیسیون می‌شود قرعه‌کشی‌انجام می‌گیرد.
تبصره ۳ – امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون هایی که بیشترین متقاضی دارد، انجام می شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون های مذکور، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۶)
تبصره ۴ – نمایندگانی که درهیچ یک از اولویت های خود انتخاب نشده اند موظفند از دیگر کمیسیون های تکمیل نشده در اولویت دیگر تعیین نمایند.(الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۶)
ماده ۴۸ – هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف است از میان اعضای خود کمیته و یا کمیته‌های فرعی متناسب با موضوعات مربوط‌تشکیل دهد. کمیته‌های فرعی دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر خواهند بود که توسط اعضای همان کمیته انتخاب می‌گردند. مصوبات‌کمیته‌های فرعی بعد از تصویب در کمیسیون رسمیت خواهد داشت.
‌ماده ۴۹ – پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فوراً یک‌رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب می‌نماید.
تبصره–معاونت قوانین موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کاری و میزان تحصیلات اعضای هر کمیسیون را قبل از انتخاب هیأت‌رئیسه آن کمیسیون دراختیار اعضاء قرار دهد.
ماده ۵۰ – مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دوسوم اعضاء می‌باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر‌خواهد بود.
ماده ۵۱ – هر نماینده هر شش ماه می‌تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیأت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را‌بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون‌های ذی‌ربط انجام می‌پذیرد.
ماده ۵۲ – رئیس مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‌عنوان دبیر دراختیار هر کمیسیون قرار می‌دهد تا نسبت‌به امور کارشناسی و اداری مربوطه از قبیل ارتباط با هیأت رئیسه و ادارات مجلس و کمیسیون‌ها و تنظیم و توزیع مراسلات، ضبط مذاکرات، بایگانی‌اوراق و پرونده‌ها، تسریع جریان امور دفتری و تهیه صورتجلسات و سایر امور اداری اقدام نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
ماده ۵۳ – گزارش عملکرد کمیسیون‌ها بایستی هر ماه یکبار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد.
ماده ۵۴ – در صورتی که نمایندگان از طرف کمیسیون برای ادای توضیح در زمینه سؤال و یا پیشنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت خواهند‌بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و یا پیشنهاد خواهد بود.
ماده ۵۵ – تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیون‌ها بررسی شود از طرف هیأت رئیسه به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. نمایندگان‌می‌توانند آن اسناد را ملاحظه کنند، اسناد مزبور نباید از کمیسیون خارج گردد. این اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جاری کمیسیون در محل‌کمیسیون بایگانی و در پایان هر دوره به بایگانی مجلس منتقل می‌شود.
ماده ۵۶ – پس از آنکه مجلس یا کمیسیون‌ها(در خصوص قوانین آزمایشی) درباره طرح یا لایحه‌ای رأی نهایی داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‌آن، در معاونت قوانین مجلس‌بایگانی می‌شود.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
۶– سایر مقررات ‌
ماده ۵۷ – هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و درصورت تمایل می‌تواند در‌کمیسیون‌های دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند.
تبصره ۱- عضویت در کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مانع از عضویت در کمیسیون دیگر نخواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه نمایندگان عضو کمیسیونهای خاص در سال سی ساعت غیبت اعم از موجه و غیرموجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضاء آن کمیسیون خاص است. این موافقت با رأی گیری با ورقه انجام می شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
۷– کمیسیون مشترک
‌ماده ۵۸ – درمورد طرحها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا سه کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل‌می‌گردد، کمیسیون مزبور در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش کار خود به مجلس مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام می‌نماید.
۸– کمیسیون ویژه
‌ماده ۵۹ – در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت‌پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضای کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
‎تبصره – هیأت رئیسه مجلس می‌تواند طرحها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
مبحث سوم – تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس
ماده ۶۰ – مسؤولیت و اختیار کلیه امور اجرائی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی،اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
تبصره ۱- رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به بعضی از اعضای هیأت رئیسه، معاونین قوانین، نظارت و اجرائی یا مسؤولین ذی‌ربط تفویض نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۸)
تبصره ۲- اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرائی و دستورالعملهای کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۶۱ – وظایف ناظران عبارتند از :
۱- تنظیم برنامه‌ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.
۲- ظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی درخصوص تبصره (۲) ماده (۶۰). (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۸)
۳- نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.
۴- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.
۵- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند.
۶- پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه.
۷- نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.
ماده ۶۲ – سازمان اداری مجلس همه ساله بودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانونی تهیه و پس از طی مراحل اظهارنظر و تصویب هیأت رئیسه و‌کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طریق رئیس مجلس جهت طی مراحل قانونی برای دولت ارسال می‌دارد. (حذف شده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
ماده ۶۳ – در راستای ایفای هرچه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیأت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش‌بینی می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
تبصره ـ در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌ کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ ربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد مورد نظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌ شوند.
حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمور کننده می‌ باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ ربط اعلام می‌ شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ ربط می‌ باشد. تعداد افراد موردنیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس تعیین می‌ شود. پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد. این مصوبه نافی تبصره (۳) ماده (۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌ باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۲/۳/۸)
ماده ۶۴ – درصورتی که نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس مجلس و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس شورای اسلامی ، وزراء‌مکلف به حضور در مجلس می‌باشند و هرگاه تقاضاکنند و مطلبی داشته باشند، مطالب آنان استماع می‌شود.
تبصره ۱- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
تبصره ۲- دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیأت رئیسه تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی:
- گزارش عملکرد اداره كل قوانين مجلس شورای اسلامی برای آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى يكديگر به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد شعب در تشخيص صلاحيت اعضاء هر شعبه براى عضويت در كميسيون‏هاى مجلس بر اساس پيشنهاد نماينده و رأى اكثريت نسبى اعضاء شعبه ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف اعضای کمسیون های مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميته و يا كميته‏هاى فرعى مربوط به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در انتصاب یک کارشناس باتجربه با عنوان دبير در هر كميسيون برای رسیدگی به امور كارشناسى و ادارى مربوطه از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه و ادارات مجلس و كميسيون‏ها و تنظيم و توزيع مراسلات، ضبط مذاكرات، بايگانى اوراق و پرونده‏ها، تسريع جريان امور دفترى و تهيه صورتجلسات و ساير امور ادارى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟ چیست؟
- گزارش عملكرد ماهانه كميسيون‏ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هیات رییسه در ارجاع اسناد و اوراق برای بررسی در كميسيون‏ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد بایگانی مجلس شورای اسلامی در حفظ اسناد و مدارک به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی ‌يا كميسيون ها در خصوص‌ قوانين ‌آزمايشي به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون های مشترك (در مورد طرح ها و لوايحى كه به تشخيص هيأت رئيسه به دو يا چند كميسيون ارتباط اساسى داشته باشد) به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد تشكيل كميسيون های ويژه‏اى براى رسيدگى و تهيه گزارش در مسائل مهم و استثنائى كشور به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هيأت رئيسه مجلس پیرامون ارجاع طرح ها و لوايح به كميسيون ويژه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد رئيس مجلس شوراي اسلامي در امور اجرائي مجلس اعم از تشكيلاتي، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين‌المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پیرامون تصویب اساسنامه سازمان ها، نظام مالي و ساختار تشكيلات مربوط به مجلس شوراي اسلامي به جز امور قانونگذاري و همچنين ضوابط اجرائي و دستورالعمل هاي كليه اختيارات ... به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون تنظيم برنامه‏ها و سياست هاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبليغى و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طى مراحل بعدى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون نظارت بر عملكرد رئيس سازمان و نحوه اجراى مصوبات هيأت رئيسه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مجلس و پيگيرى مراحل بعدى آن به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون نظارت بر عملكرد مركز پژوهش ها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس (كه طبق قوانين مربوط به خود تشكيل گرديده‏اند) به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون پيگيرى مشكلات نمايندگان و ارائه راه‏حل مناسب به هيأت رئيسه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد ناظران پیرامون نظارت بر ساير امور ادارى و مالى و خدماتى مجلس به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هیات رییسه پیرامون ایجاد تشكيلات مناسبي را جهت تدوين، ‌نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرح ها و لوايح به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هیات رییسه پیرامون اختصاص فضاي فيزيكي مناسب (دفاتر كار و ملاقات عمومي) هر گونه امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز در راستاي ايفاي هر چه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان و به منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري، شنيداري، مكتوب) نمايندگان با موكلين و نمايندگان دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- دلایل عدم تکاپوی مجلس شورای اسلامی برای رعایت زبان معیار فارسی در نگارش قانون چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در دعوت از وزیران برای تبادل نظر به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی پیرامون اختصاص تمام يا بخشي از يك جلسه مجلس براي رسيدگي به امور مهم و اساسي كشور به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- دلایل ناکارآمدی عملکرد کمیسیون های ویژه در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی در تعامل با خبرنگاران رسانه های گروهی به تفکیک دوره های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- از نظر رسانه های گروهی عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پیرامون عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- به نظر نخبگان و اندیشمندان عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آیا عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد کمیسیون های مشترک و ویژه مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111578
 
Share/Save/Bookmark