میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۱
 
 
«چالش قانون» نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور (۱۴۴) پیگیری می کند:
ضعف مفرط نظارت بر اجرای صحیح قوانین صنعت و صنعتگران!؟
اشاره: نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قوانین مرتبط با صنعت و صنعتگران
- قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين
- قانون تشكيل شوراي عالي صنايع
- قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعت و صنعتگراني ايران
- قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين
- قانون تأسيس شركت سهامي خاص تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري
- قانون ادغام وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين و تشكيل وزارت صنايع
- قانون تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
- قانون تمركز امور صنعت و صنعتگران و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن
- قانون استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي
- قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور
- قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع هاي بزرگ و متمركز قاليبافي
- قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران
- قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعت و صنعتگراني روستايي
- قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
- قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعت و صنعتگراني
- قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعت و صنعتگراني داخلي
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

پرسشگری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
۱- حسن جریان امور پیرامون صنعت و صنعتگران چیست و چه ویژگی های دارد؟
۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از زمان تصویب تاکنون چیست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل مي‌شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.»
۳- مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به صنعت و صنعتگران که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون صنعت و صنعتگران بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با صنعت و صنعتگران و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟
۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
«ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و ...
ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...»
۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۱- اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۱۱- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»
۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟

پرسشگری بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.»
۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين‌شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شئون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط‌زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
۱۶- آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟
«ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، ... با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.»
۱۷- اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
ماده ۲۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك‌ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
۱۸- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟
۱۹- صلاحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران نیازمند چگونه احراز می شود؟
۲۰- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
۲۱- بازبینه بازرسی (چک لیست) حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
ماده ۲۲: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن‌ها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعلام نظر مسئولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
۲۲- روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
«ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آن‌ها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آن‌ها در گزارش. ...
۲۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون صنعت و صنعتگران چگونه صورت می گیرد؟
۲۴- وضع موجود اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چگونه است؟
۲۵- موارد اختلاف اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران تا وضع مطلوب کدام است؟
۲۶- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۲۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران نتوانسته است تاکنون به حل مشکلات مربوط به موضوع صنعت و صنعتگران منتهی شود؟
۲۸- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی و نظارت پیرامون صنعت و صنعتگران توانایی حل مشکلات زندگی مردم در زمینه صنعت و صنعتگران را دارد؟
ماده ۴۸: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است: ...
۲۹- تکلیف گزارشات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴۸ است ولی منجر به حل مشکلات مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده ۵۰: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: ...
۳۰- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۲- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد: ...
۳۳- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۳۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۳۵- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۶- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد.
۳۷- گزارش عملکرد دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
ماده ۶۴: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
۳۸- سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
ماده ۶۵: سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاي ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد: ...
۳۹- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری با سازمان های مردم نهاد پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۴۰- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۶: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ...
۴۱- گزارش عملکرد شورای مشورتی اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۴۲- گزارش عملکرد اطلاع رسانی عمومی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
۴۳- گزارش عملکرد اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي چیست؟ 

نویسنده:دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115565
 
Share/Save/Bookmark