میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۱
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (5):
نظارت عالی بر علوم، تحقيقات و فناوری شورا!!؟
نظارت عالی بر علوم، تحقيقات و فناوری شورا!!؟
 
اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري می‌پردازد.

قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳

ماده ۱- به استناد ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.
ب- اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور.
ج- تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه هاي هنر و زيبايي شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي.
د- تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور.
ه- ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه.
و- حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاه ها، مراكز علمي و تحقيقاتي.
ماده ۲- مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي باشد:
الف- در زمينه انسجام امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي و امورتحقيقات و فناوري.
۱- شناسايي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره برداري.
۲- بررسي اولويت هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
۳- حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين براساس اولويت ها.
۴- برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي.
۵- اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاه هاي ذيربط.
۶- اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني وبرنامه ريزي به منظور بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
۷- ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن ها و شركت هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري.
۸- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
۹- اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخش هاي غيردولتي.
۱۰- ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت ها، شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه.
۱۱- اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان وتأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها.
ب- در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۱- پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصلاح.
۲- تعيين راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليت هاي علمي- پژوهشي همانند شهرك هاي تحقيقاتي، آزمايشگاه هاي ملي، موزه هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت هاي كشور.
۳- برنامه ريزي اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي وفني در جهان.
۴- تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي.
۵- نظارت بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.
۶- ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامه هاي مصوب.
۷- صدور مجوز تأسيس انجمن هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح.
۸- تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن ها و تشكل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذيصلاح.
۹- تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأت هاي مميزه، هيأت هاي امنا، هيأت هاي مؤسس، هيأت هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
۱۰- ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان ها در ارزيابي علمي دانشگاه ها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي وارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيصلاح.
۱۱- تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته ها و مقاطع تحصيلي.
۱۲- ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي.
۱۳- بررسي و پيشنهاد اولويت هاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
۱۴- توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاري ها و مبادلات علمي بين مراكز علمي- تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي- تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيصلاح.
۱۵- صدور مجوز «تأسيس دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاه ها و مراكز علمي خارج از كشور» بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح.
ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با تركيب زير به رياست رييس جمهور تشكيل مي گردد: رييس جمهور/ وزير علوم، تحقيقات و فناوري/ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ وزير آموزش و پرورش/ دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت/ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور/ رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با اجازه ايشان/ دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر/ رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران/ رؤساي فرهنگستان هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي/ سه نفر از رؤساي دانشگاه هاي دولتي (يك نفر از دانشگاه هاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاه هاي مربوطه/ يك نفر از رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي/ سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكل ها و انجمن هاي علمي/ سه نفر از صاحبنظران بخش هاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رييس جمهور.
تبصره- مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانون پس از تأييد رييس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور از طریق این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه هاي هنر و زيبايي شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاه ها، مراكز علمي و تحقيقاتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انسجام امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي و امورتحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر شناسايي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره برداري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي اولويت هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين براساس اولويت ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاه هاي ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني وبرنامه ريزي به منظور بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن ها و شركت هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخش هاي غيردولتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت ها، شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان وتأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليت هاي علمي- پژوهشي همانند شهرك هاي تحقيقاتي، آزمايشگاه هاي ملي، موزه هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت هاي كشوربه تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي وفني در جهان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نظارت بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامه هاي مصوببه تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر صدور مجوز تأسيس انجمن هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن ها و تشكل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذيصلاحبه تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأت هاي مميزه، هيأت هاي امنا، هيأت هاي مؤسس، هيأت هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعهبه تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان ها در ارزيابي علمي دانشگاه ها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي صلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته ها و مقاطع تحصيلي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي و پيشنهاد اولويت هاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاري ها و مبادلات علمي بين مراكز علمي- تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي- تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيصلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر صدور مجوز «تأسيس دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاه ها و مراكز علمي خارج از كشور» بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مشاركت فعال در فرآيند سياست گذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه هاي سطوح مختلف آموزش كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مشاركت در تعيين اولويت هاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاه هاي ذيربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويت هاي مذكور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها با همكاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت درمراجع ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي. تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه هاي آموزش عالي و پژوهش هاي علمي دانشگاه ها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذيصلاح به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت همكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينه هاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزن هاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به جامعه و بخش هاي مختلف در زمينه سياست ها، اولويت ها و برنامه ها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نمايندگي دولت در مجامع و سازمان هاي بين المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريت ها و اختيارات وزارتخانه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اعضای شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دبیرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اولويت بندي و انتخاب طرح هاي اجرايي بلندمدت سرمايه گذاري كلان در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر هماهنگی كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي دارای فعاليت هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سلب مسئوليت و صلاحيت مؤسس يا مؤسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي عمل کننده بر خلاف ضوابط و معيارها و اصول مصوب به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين سياست هاي عمومي اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به تفکیک سال چیست؟
- اسامی اعضاء ناظر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قانون تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111821
 
Share/Save/Bookmark