میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
سیاست روز شان نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند:
بی‌نظارتی بر انبوه ناکارآمدی!؟
بی‌نظارتی بر انبوه ناکارآمدی!؟
 
اشاره: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است که در قانون اساسی بدان اشارات مهمی شده است. قوانین متعددی نیز راهکار نظارت مجلس شورای اسلامی ر در اداره امور گوناگون کشور پیش بینی نموده است. نوشتار حاضر به معرفی بخش های مختلف نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های اجرایی و امور مربوط به آنها (قسمت دوم) می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

۲۷. هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت موضوع ماده (۱) قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳/ دو نفر ناظر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۲۸. هیات عالی گزینش موضوع (۴) ماده (۴) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های آموزش و پرورش امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۲۹. هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره (۱) بند (الف) ماده (۷) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی/ یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون
۳۰. ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات موضوع ماده (۱) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان
۳۱. شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام موضوع بندهای(۷) و (۸) ماده (۳) قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی بهداشت و درمان به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (برای مدت۲ سال)
۳۲. کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین موضوع ماده (۵) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹/ دو نفر عضو از نمایندگان به انتحاب مجلس شورای اسلامی
۳۳. دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹/ یک نفر عضو به انتخاب رئیس به عنوان دبیر، دو نفر عضو از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی ماده (۵) و دو نفر عضو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی
۳۴. کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب موضوع ماده (۱۰) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰/ دو نفر عضو از داخل و یا خارج مجلس شورای اسلامی به معرفی یکی از نمایندگان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (برای مدت ۲سال
۳۵. شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶/ دو نفر ناظر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۳۶. ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانتسان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست‌خارجی برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مچلس
۳۷. شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی موضوع بند (ک) ماده (۱۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳/ سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی بهداشت و درمان برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۳۸. شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موضوع ماده (۳) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های بهزیستی برنامه و بودجه به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۳۹. شورای عالی نظام پزشکی موضوع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ (در اصلاحیه بند(ب) ماده۸ مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳)/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌ بهداشت و درمان به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۰. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی موضوع بند (د) ماده۱۹ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳/ سه نفر عضو از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۱. شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵/ دو نفر ناظر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۲. شورای عالی نظام پرستاری موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون ایجاد نظام پرستاری مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۰/ یک نفر ناظر از نمایندگان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۳. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری موضوع بند (۲) ماده (۱۸) قانون ایجاد نظام پرستاری مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۰/ دو نفر ناظر از نمایندگان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۴. کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب ۶/۸/۱۳۷۵/ یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی به معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۵. کمیسیون نظارت بر حسن اجرای احداث ۹۶ شهر کشور موضوع تبصره (۵) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های ۹۶ شهر کشور مصوب ۲۵/۶/۱۳۶۹/ سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های بهداشت و درمان عمران ، برنامه و بودجه
۴۶. قانون تامین اعتبار کنترل انسداد مرزهای شرقی موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون تامین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹/ یک نفر ناظر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و دو نفر از نمایندگان استان خراسان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۴۷. هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موضوع تبصره ماده (۷) اساسنامه موسسه آموزشسی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب ۸/۱۰/۱۳۷۰/ یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون امور دفاعی به انتخاب کمیسیون
۴۸. شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶/ دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون اجتماعی برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب کمیسیون
۴۹. شورای عالی مدیریت بحران موضوع ماده۵ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۶/ یک نفر عضو از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی
۵۰. شورای توسعه مدیریت موضوع بند(الف) ماده۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶/ یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون اجتماعی به معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۵۱. هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها موضوع بند (۱) ماده (۴۴) قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۷/۱۳۸۲/ دو نفر عضو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی و انتخاب مجلس شورای اسلامی
۵۲. کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع بند(۲) ماده (۴۴) قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۷/۱۳۸۲/ دو نفر عضو از نمایندگان استان
۵۳. هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور موضوع ماده (۵۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ناظر بر ماده (۷۳) قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵/ سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون اصل نود به انتخاب مجلس شورای اسلامی

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات عالی گزینش از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اداری از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نظام پزشکی موضوع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نظام پرستاری از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون نظارت بر حسن اجرای احداث ۹۶ شهر کشور از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در قانون تامین اعتبار کنترل انسداد مرزهای شرقی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مدیریت بحران از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در شورای توسعه مدیریت از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از زمان تصویب قانون تاکنون چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمد رضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112776
 
Share/Save/Bookmark