میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۸
 
 
لزوم توجه دولت به کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و ارتباط آن با کاهش بیکاری
بخش پایانی

۷- تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقيق:
کارآفرینی: کارآفرینی عبارتست از فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ها، با تلاش و پشتکار بسیار همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود مالی، توفیق‌طلبی، رضایت بخشی و استقلال صورت پذیرد. (رحیمی و همکاران، ۱۳۸۵)
کارآفرینان افرادی هستند که با برخورداری از ویژگی‌هایی همچون توفیق‌طلبی، علاقه وپشتکار، خطرپذیری، خوداتکایی و استقلال، نوآوری و خلاقیت پا به عرصه فعالیت‌های اقتصادی از طریق ایجاد کسب و کاری خصوصی حول ایده‌ای نو آورانه می‌گذراند. دکتر علی نقی مصلح) شیرازی/ ۱۳۸۵
کسب و کارهای کوچک: معیار سنتی سنجش اندازه سازمان‌ها و بنگاه‌ها، تعداد کارکنان مشغول در آن‌ها بوده است، اما با افزایش درجه اتوماسیون و استفاده روزافزون، از فن‌آوری‌های جدید، مثل کامپیوتر و ربات‌ها و فن‌آوری اطلاعات، استفاده از تعداد کارکنان شاغل به‌عنوان تنها معیار کمی سنجش اندازه سازمان‌ها، کم کم اعتبار خود را از دست داده است. استفاده از سرجمع فروش سالانه به دلیل تاثیر تورم که باعث افزایش ارقام فروش بنگاه، بدون‌تلاش خاصی می‌شود نیز خالی از اشکال نیست. به نظر می‌رسد که بتوان با تدوین شاخص‌های‌تلفیقی از معیار‌های فوق و چند معیار دیگر مثل دارایی‌های ثابت و سهم بازار، ضوابط بهتری‌برای سنجش اندازه و تشخیص کسب و کار و بنگاه کوچک تعریف کرد. (دکتر علی نقی مصلح شیرازی/ ۱۳۸۵)
اشتغال: تمام افراد ۵۲ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک‌ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب‌ می‌شوند.شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می‌باشند.
۸- ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می‌شود.اما مراد در این تحقیق از اشتغال به استخدام در آمدن نیست بلکه خود اشتغالی و دیگری به استخدام خود در آوردن است.
پيشينه تحقيق:
(مهدی محمدپور ترکایش و فرشاد میرزازاده باریجوق) در مقاله بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. از آنجا که نمی توان اثر بنگاه‌های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت کرده و مشوق‌ها و شرایطی را به وجود می‌آورند تا از پتانسیل سازنده کسب و کارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. این نوشتار وضعیت کسب و کارهای کوچک و متوسط را در کشورهای برزیل، چین، ترکیه و ایران بررسی کرده و نقش ایجاد و توسعه این نوع کسب و کارها را در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها مورد تحلیل قرار می‌دهد.(یعقوبی ۱۳۸۵)
در پژوهشی به بررسی راههای تقویت کار آفرینی و حمایت از کار آفرینان پرداخت به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای این تحقیق در مرحله‌ اول از تکنیک‌های رهیافت PRA به صورت برگزاری جلسات مشارکتی با کارکنان بخش دولتی و تشکلهای صنفی استفاده گردید. در مرحله دوم واصلی تحقیق، از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد.
۹- جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان تشکیل می‌دهند که با استفاده از نتایج پرسشنامه اول و از طریق شاخص‌های وضع شده انتخاب شدند۹۴= n. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری طرح از پرسش نامه استفاده شد.برای تعیین اعتبار پرسشنامه Pilot ic۵t توسط ۱۵ نفر از کشاورزان پیشرو انجام شد و با استفاده از نرم افزار pss ، ضریب آلفا کرونباخ برای کل پرسشهای نگرشی وتک تک محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داده که ضریب آلفا کرونباخ برای کل پرسشها -۱۸۷ می‌باشد که برای تحقیق فوق قابل قبول است. نتایج بدست آمده نشان داد مهمترین عوامل موفقیت کارآفرینان به ترتیب عبارتند از: اعتماد به نفس ، خلاقیت و نوآوری ،توانایی رقابت در عرصه بازار ، خوش بینی با تفکرمثبت‌، شناسایی فرصت‌ها و داشتن دانش و اطلاعات، همچنین مشخص شد میزان آگاهی و شناخت پاسخگویان از زمینه‌های مرتبط با قوانین و خدمات اداره کل تعاون در تمامی زمینه‌های مورد سنجش پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد. (رزقی شیر سوار ۱۳۸۵)
کار آفرینی مهمترین راه کار توسعه تعاون در کشور. در این تحقیق که به صورت کتاب‌خانه‌ای صورت پذیرفته است به معرفی فرایند کارآفرینی،عوامل موثر و مزاحم در توسعه کارآفرینی، تاثیرات مثبت و منفی احتمالی به کارگیری فرایند کارآفرینی در وزارت تعاون و تعاونیها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. (سعدی ۱۳۸۷ )
بررسی چالش‌های تعاونی‌های تولید کشاورزی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال هدف اصلی این پژوهش که بخشی از این تحقیق جامع در خصوص تعاونی‌های تولید کشاورزی در سطح استان همدان بود، شناخت چالش‌های پیش روی تعاونی‌های تولید کشاورزی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال است.
۱۰- جامعه آماری تحقیق که به صورت پیمایشی انجام شده است.
عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در استان همدان عضو تعاونیهای تولید کشاورزی هستند. ازاین تعداد ۱۵۳ نفر از طریق نمونه‌گیری ) تصادفی دو مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است اما در کنار پرسشنامه از تکنیکRRA نیز استفاده شده است.دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسش‌نامه یا روایی صوری (Face validity) از سوی متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق (Reliability) پرسشنامه در اختیار تعدادی از اعضای تعاونی‌ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی والفا گرونباخ آن محاسبه گردید و رقم ۷۷ درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است.
اهداف طرح (objectives):
بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک )سیاستهای تشویقی دولتی و ارتباط آن با میزان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری
اهداف تخصصی:
الف) بررسی عوامل موثر بر ریسک پذیری اعضای شرکت که با توسعه کارآفرینی درآن شرکت رابطه دارد.
ب) تعیین وشناسایی ویژگی‌های فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک که با توسعه کارآفرینی درآن رابطه دارد.
ج) تعیین وشناسایی انتظارات شغلی اعضای شرکت که با توسعه کارآفرینی درآن شرکت رابطه دارد.
د) تعیین پیش شرط‌های لازم توسعه کارآفرینی که با توسعه کارآفرینی درآن شرکت رابطه دارد.
ه) تعیین چالش‌ها روبه روی شرکت که با توسعه کارآفرینی درآن شرکت رابطه دارد.
۱۱- فرضيات یا سوالات تحقيق:
۱- بین سن اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجوددارد.
۲- بین میزان تحصیلات اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین سوابق کاری اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- بین جنس اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجوددارد.
۵- بین انتظارات شغلی اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۶- بین ریسک پذیری اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۷- بین همدلی اعضای شرکت وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۸- بین میزان سرمایه وگردش پولی وتوسعه کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک رابطه معنی داری وجود دارد.
۹- توجه و نگاه حمایتی دولت در این بخش می‌تواند تاثیرگذار باشد در کاهش نرخ بیکاری
۱۰ـ جوامع صنعتی چه نگاهی به این مسیله دارند و چه حمایتهایی در این بخش به کار افرینان خود ارایه می‌دهند.
۱۱ـ تعریف بنگاههای کسب و کار کوچک در سایر جوامع چگونه هست.
۱۲ـ چه سهمی از اشتغال بر دوش کسب وکارهای کوچک می‌باشد.
۱۲- جامعه مورد مطالعه:
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارمندان سازمان صنایع کوچک داخل ایران می‌باشد از جمله
استارت اپها و کسب وکارهای نو در این حوزه شرکتهای
دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فن آوری می‌باشند
نحوة گزینش نمونه: از آنجایی که حجم جامعه آماری نسبتاً کوچک می‌باشد و بررسی تمام چامعه آماری مقرون به صرفه بود، لذا محقق بر آن شد که به منظور افزایش دقت تحقیق، از تمام نظرات افراد جامعه در تجزیه و تحلیل
داده ها استفاده نموده و فرض را بر این قرار دهد که این گروه،
نمونه ای در طول زمان از جامعه مورد بررسی می‌باشند.
نوع تحقيق: این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق کاربردی وروش تحقیق حاضر ازنوع کمی توصیفی وپیمایشی - SurvyResearch است.
شيوه گردآوری اطلاعات: میدانی ]*[ کتابخانه ای]*
[آزمایشگاهی][ موارد دیگر ذکر شود.
۱۳- روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از
روش‌های ذیل استفاده خواهد شد:
۵ـ روش کتابخانه ای: جهت آشنایی بیشتر با سوابق موضوع ودستیابی به عوامل موثربر ایجاد و توسعه کارآفرینی
۴ ـ روش میدانی: کسب اطلاعات کافی از نحوه عمل شرکت.
۸ ـ مطالعات درخصوص تحقیقات انجام شده ازمنابع فارسی وانگلیسی
۴ـ جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسش نامه با ارائه سوالات باز وبسته وارائه دستور العمل های تنظیمی انجام خواهد شدوباتوجه به شریط منطقه از روش های مصاحبه ومشاهده استفاده خواهد شد
روش تجزیه و تحليل داده ها و بررسی آماری:
برای انجام تحقیق حاضر از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. که در بخش آمار توصیفی به محاسبه جدول فراوانی میانگین ها، انحراف معیار و... خواهد پرداخت و در بخش آمار استنباطی آزمون تی و همبستگی اسپیرمن و برای نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده می‌شود.

سعید اشتیاقی

کد مطلب: 100563
 
Share/Save/Bookmark