میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
اعتبار خانه ‌ملت در گرو چگونگی بررسی یک اعتبارنامه
بهارستان؛ این پربسامدترین واژه عرصه قانون‌گذاری، یادآور روز‌هایی است که فراز و فرود تلخُ و شیرین آن...

بهارستان؛ این پربسامدترین واژه عرصه قانون‌گذاری، یادآور روز‌هایی است که فراز و فرود تلخُ و شیرین آن، از حافظه تاریخی ملتی به عظمت سرزمینِ کهن ایرانِ اسلامی هرگز فراموش نخواهد شد چه آنکه برای احقاقِ حقوقِ حقه خود، سختی‌های زیادی متحمل شده‌اند و برای صیانت از آن مرارت‌ها به جان خریده‌اند.
قطار بهارستان‌نشینان با عبور از ۱۰ ایستگاه قانون‌گذاری - که آخرین آن را ضعیف‌ترین می‌دانند - اکنون به ایستگاه یازدهم رسیده است، ایستگاهی که انت