میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۷
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (6):
بیماری مزمن بی‌نظارتی در سلامتی مردم!!؟
بیماری مزمن بی‌نظارتی در سلامتی مردم!!؟
 
اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس ، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس پیرامون قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور می پردازد که از نظر خوانندگان می‌گذرد:

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳
ماده ۱- تعاريف ...
ماده ۲- به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و اعمال وظايف سياست گذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي هاي اجرايي هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني درچارچوب اين قانون شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور كه بعد از اين شوراي عالي ناميده مي شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل می‌شود.
ماده ۳- تركيب شوراي عالي به شرح زير خواهد بود:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس شوراي عالي)/ ۲- وزير كار و امور اجتماعي/ ۳- وزير امور اقتصادي و دارايي/ ۴- رييس سازمان برنامه و بودجه/ ۵- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور/ ۶- ريس كل سازمان نظام پزشكي/ ۷- مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي/ ۸- مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني/ ۹- مدير عامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح/ ۱۰- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)/ ۱۱- معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (بدون حق رأي)/ ۱۲- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون هاي برنامه و بودجه و بهداري و بهزيستي (از هر كدام يك نفر) كه در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعيين خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد.
ماده ۸ تا ۱۸- ...
ماده ۱۹- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون پس از لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۱۱/۸/۱۳۷۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر اعمال وظايف سياست گذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي هاي اجرايي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد اعضای شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد دبيرخانه شوراي عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه و متقاضي بيمه خدمات درماني با اولويت نيازمندان و روستاييان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تأمين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني كاركنان دولت، افراد نيازمند، روستاييان و ساير گروه هاي اجتماعي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد سازمان بيمه خدمات درماني به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر مشاركت و فعاليت شركت هاي بيمه بر اساس موازين اين قانون و با رعايت حق سرانه مصوب در امور بيمه خدمات درماني گروه هاي مختلف به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر كليه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت، كميته امداد امام خميني (ره) و اشخاص حقيقي و حقوقي در انتخاب سازمان و يا شركت هاي بيمه گر طرف عقد قراردادهاي بيمه خدمات درماني به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر دستگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني براي انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني با سازمان ها و يا شركت هاي بيمه گر به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمت هاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ذخیره دو نهم سهم درمان يا حق سرانه درمان را حسب مورد براي تداوم استفاده بيمه شده از خدمات درماني در دوران مستمري بگيري به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارائه تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني مصوب به پيشنهاد به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروه هاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه هاي بيمه شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول بيمه هاي مضاعف (مكمل) به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل خدمات پزشكي اورژانس، عمومي وتخصصي (سرپايي و بستري) به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تأمين رايگان خدمات بهداشتي كه از طريق شبكه بهداشتي و درماني تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تعيين و اعلام برنامه هاي استراتژيك بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ارائه خدمات درماني به روستاييان از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و سيستم ارجاع خواهد بود به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني روستاييان در شروع برنامه معادل ۴۰ درصد حق سرانه تعيين شده شهرنشينان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تقبل بخشي از هزينه سرانه بيمه خدمات درماني روستاييان بيمه شده توسط دولت از محل بودجه عمومي در قانون بودجه سالانه به صورت رديفي مستقل به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر موافقت نامه شرح فعاليت هاي جاري جهت حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد مشمول اين ماده و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شركت هاي بيمه گر به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر سهم مشمولان اين قانون از حق بيمه سرانه خدمات درماني بر حسب گروه هاي شغلي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تأمين حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد نيازمند جامعه كه فاقد توانايي پرداخت هستند به پيشنهاد مشترك كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت رديفي مستقل در قانون بودجه سالانه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر آيين نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند مشتمل بر تعاريف، ضوابط و موازين تشخيص به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر همكاري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله سازمان بهزيستي استان ها، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي و ديگر سازمان ها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماري در تهیه افراد تحت پوشش و مشمول دريافت خدمات را به تفكيك هر استان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بيمه خدمات درماني كارمندان دستگاه هاي استفاده کننده از بودجه عمومي دولت به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد كليه بيمارستان ها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور در پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت هاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون به تفکیک سال چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111922
 
Share/Save/Bookmark