میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۶
 
 
عشق خرکی به ترامپ
خبر زیر یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟...

خبر زیر یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟
جراید: ترامپ در مقایسه خودش با سگ "کونان" از نحوه تعامل رسانه‌ها با خودش شکایت کرد.ترامپ در مقایسه خودش با سگ "کونان" از نحوه تعامل رسانه‌ها با خودش شکایت کرد.
الف) آب، سوارخ راه آب را پیدا می کند.
ب) عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گر چه با آدمی بزرگ شود
ج) از کوزه همان برون تراود که در اوست
د) گاوان و خران باربردار / به زآدمیان مردم آزار
بشاراسد: ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست.
رونالد ترامپ: من نفت سوریه را دوست دارم.
با توجه به این دوگزینه عشق بشار اسد به رونالد ترامپ به کدام یک از عشق های زیر شبیه تر است؟
الف) عشق جیگری
ب) عشق خرکی
ج) عشق مجازی
د) عشق الکی
وزارت بهداشت: به زودی نتیجه تحقیقات درباره بیماران ایدزی لردگان اعلام می شود.
منظور از "به زودی" در عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) چهل سال بعد در چنین روزی
ب) هزاره چهارم
ج) وقت گل نی
د) هر وقت دلشون بخواد

کد مطلب: 111409
 
Share/Save/Bookmark