میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۲
 
 
‌‌سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرسشگری می‌کند:
رای گیری برای تصویب طرح‌ها و لوایح ناکارآمد!!؟
رای گیری برای تصویب طرح‌ها و لوایح ناکارآمد!!؟
 
اشاره: مبنای عملکرد قوه مقننه، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ساختار، تشکیلات و گردش کار را در آن تعیین می کند. این قانون دارای فصول و مباحث گوناگونی است که اجرای آن وظیفه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم است. صرف نظر از اشکالات ماهیتی و عملکردی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ضمن اطلاع رسانی عمومی آن، این نوشتار به پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (رای گیری و طرح ها و لوايح قانونى) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
فصل سوم- گردش كار مجلس (ادامه)
مبحث سوم – آراء (ادامه)
دوم – کیفیت آراء
‌ماده ۱۲۱ – رأی‌گیری در مجلس به یکی از روشهای ذیل انجام می‌گیرد:
۱- با دستگاه الکترونیکی.
۲- علنی با ورقه.
۳- مخفی با ورقه.
۴- قیام و قعود.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
تبصره ـ قبل از شروع رأی گیری باید متن یا موضوع مورد بحث برای نمایندگان قرائت و یا اعلام و بلافاصله رأی گیری انجام شود. در صورتی که متن اعلام شود و نیاز به قرائت نباشد باید متن رأی گیری شده در پاورقی مشروح مذاکرات به طور کامل آورده شود.
رئیس جلسه موظف است با اعلام شروع رأی گیری، از انجام اخطار، تذکر، نطق یا توضیح جلوگیری کند و پس از حداقل ده ثانیه نتیجه رأی گیری را اعلام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
‌ماده ۱۲۲ – هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام‌رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاهها‌حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.
ماده ۱۲۳ – در مورد ذیل اخذ رأی علنی با ورقه خواهد بود: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به‌جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به‌درخواست، رأی‌گیری به عمل می‌آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنی به رأی گذاشته می‌شود.
ماده ۱۲۴ – در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه‌نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارتها چاپ شده است. کارت‌سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان‌را با نظارت دبیران در گلدانها می‌ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
تبصره – اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار خارج شده‌اند، بدون اینکه‌در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد.
ماده ۱۲۵ – در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است:
۱- انتخاب اعضای هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به‌اشخاص.
۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها.
۳- رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور.
۴- رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده اند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
تبصره – هیأت رئیسه موظف است کارتهای مخصوصی برای رأی‌گیری مخفی تهیه و دراختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‌گیری به وسیله هرگونه‌ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.
ماده ۱۲۶ – در مواردی که نتیجه اخذ رأی با قیام و قعود توسط حداقل دو نفر از دبیران هیأت رئیسه و یا بیست و پنج نفر از نمایندگان حاضر در‌مجلس مورد تردید باشد، ظرف مدت پانزده دقیقه بعد از اعلام رأی مذکور، بدون بحث با اخذ رأی علنی با ورقه رفع تردید به عمل می‌آید. چنانچه تردید‌در رأی‌گیری در پانزده دقیقه آخر جلسه باشد، می‌توان در جلسه بعد رفع تردید به عمل آورد.
سوم – اعلام نتیجه رای
‌ماده ۱۲۷ – به مجرد اعلام اخذ رای، توسط رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به‌استناد دستگاه شمارش‌گر اعلام و بلافاصله اخذ رأی‌به عمل می‌آید. در موارد نقص فنی دستگاه شمارش‌گر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت دبیران خواهد بود. 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در تعداد رای گیری با دستگاه الكترونيكى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در تعداد رای گیری با علنى با ورقه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در تعداد رای گیری با مخفى با ورقه به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در اخذ رأى مخفى با ورقه در انتخاب اعضاى هيأت رئيسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأت‏ها، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در اخذ رأى مخفى با ورقه در انتخابات داخلى شعب و كميسيون‏ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در اخذ رأى مخفى با ورقه در رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأى عدم كفايت به رئيس جمهور به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در اخذ رأى مخفى با ورقه در رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگان به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملگرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تعداد طرح های اعلام وصول شده به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملگرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تعداد طرح های بررسی شده در کمیسیون ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- علل ارائه طرح های ضعیف و معمولا با رویکرد سیاسی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی چیست؟
- الگوی نگارش و قواره تهیه طرح ها در مجلس شورای اسلامی و لوایح در دولت چیست؟
- چرا اصول نگارش طرح ها و لوایح دارای اشتباهات ویراستاری فراوان است؟
- چرا زبان فارسی معیار در تدوین طرح ها و لوایح مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از امضای طرح ها آن را به دقت مطالعه می کنند؟
- چرا طرح های دارای اشتباهات نگارشی متعدد از سوی تعداد فراوانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا شده است؟
- چرا مرکزی برای ویراستاری طرح ها و لوایح از نظر اشتباهات نگارشی در مجلس شورای اسلامی فعالیت ندارد؟
- چرا طرح ها و لوایح بدون وجود دلایل علمی و آماری دقیق از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود؟
- چرا طرح ها و لوایح دارای بی انضباطی در نام و عنوان بندی از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود؟
- گزارش عملگرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تعداد طرح های منتظر نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملگرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تعداد لوایح اعلام وصول شده توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملگرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تعداد طرح ها و لوايحى تقديمی به مجلس شورای اسلامی‌ مجلس مى‏شود که پس از اعلام وصول، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم قرار گرفته است به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- نام رسانه هایی که طرح و لوایح از طریق آنها به اطلاع عموم می رسد چیست؟
- دلایل تصویب قوانین دارای چند نام در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- علل تصویب قوانین دارای خلط موضوعی فراوان در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- چرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اطلاعات لازم برای تدوین طرح های قانونی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی دهد؟
- الگوی استاندارد طرح و نگارش طرح از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- چرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به وجود اشتباهات فراوان نگارشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی واکنش مناسب از خود نشان نداده است؟
- از نظر رسانه های گروهی عملکرد مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح و لوایح در ده دوره گذشته در راستای وظایف نمایندگی چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پیرامون عملکرد مجلس شورای اسلامی برای طرح ها و لوایح به تفکیک دوره های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- الگوی استاندارد طرح و نگارش طرح از نظر رسانه های گروهی چیست؟
- نظر رسانه های گروهی پیرامون ضرورت بکارگیری زبان فارسی معیار در قانونگذاری کشور چیست؟
- به نظر نخبگان و اندیشمندان عملکرد مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح و لوایح به تفکیک ده دوره گذشته در راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
- الگوی استاندارد طرح و نگارش طرح از نظر نخبگان و اندیشمندان چیست؟
- نظر نخبگان و اندیشمندان پیرامون ضرورت بکارگیری زبان فارسی معیار در قانونگذاری کشور چیست؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح ها و لوایح به تفکیک ده دوره گذشته در راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
- الگوی استاندارد طرح و نگارش طرح از نظر سازمان های مردم نهاد چیست؟
- نظر سازمان های مردم نهاد پیرامون ضرورت بکارگیری زبان فارسی معیار در قانونگذاری کشور چیست؟
- گزارش دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد مالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای وظایف نمایندگی چیست؟
- الگوی استاندارد طرح و نگارش طرح از نظر دستگاه های نظارتی چیست؟
- نظر دستگاه های نظارتی پیرامون ضرورت بکارگیری زبان فارسی معیار در قانونگذاری کشور چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111997
 
Share/Save/Bookmark