میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
سیاست روز راهکار پایان گرانی‌های توجیه ناپذیر اخیر را بررسی می‌کند
مدیریت مسئولانه و رونق تولید راهکار علاج گرانی‌ها
مدیریت مسئولانه و رونق تولید راهکار علاج گرانی‌ها
 

روز گذشته مقام معظم رهبری در فرمایشات خود برای چندمین بار راهکار اصلی و درست برای برون رفت از شرایط کنونی را مطرح کردند وفرمودند::« باری دیگرتنها راه برطرف کردن این دشمنی آن است که آنان را مایوس کنیم و نظام جمهوری اسلامی باید طرف مقابل را مایوس کند و ما باید قوی شویم. به مسئولان به صورت مکرر گفته ام که باید ابزارهای قدرت واقعی نه قدرت پوشالی تقویت شود که در این صورت دشمن مایوس می‌شود. البته مردم انصافاً خوب ایستادگی کردند و مشکلات را تحمل کردند.»
معظم له در فرمایشات خود با تاکید بر تقویت کشور در زمینه های مختلف فرمودند:« مسئولان باید در زمینه اقتصاد، امنیت و فرهنگ خود را تقویت کنند. در زمینه اقتصادی باید علاج را در داخل کشور پیدا کنیم اما به معنای قطع ارتباط با کشورها نیست؛ بلکه به این معناست که علاج در داخل کشور است و یکی از موارد آن افزایش تولید است.» مقام معظم رهبری در بیانات خود با تاکید براین مساله که « بسیاری از مشکلات کنونی ما ربطی به تحریم‌ها ندارد و بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیهی ندارد و باید مسئولان با هماهنگی علاج کنند.» فرمودند:« جنس هست و چنانچه هماهنگی باشد بین دستگاه‌ها، این مشکل را می‌توانند حل کنند و همه این مسائل قابل کنترل است.»

زمانی برای عملیاتی شدن راهکارها
نکات کلیدی و قابل تاملی که در فرمایشات رهبری مطرح شد اتفاقی نیست که برای اولین بار رخ داده باشد و بررسی سخنان معظم له در مناسبت های مختلف به ویژه در سالهای اخیر که مشکلات اقتصادی و فشار آن بر مردم بیشتر شده است به خوبی دلیلی براین مدعاست اما چرا و به چه دلیلی این راهکار به شکل درست و دقیق عملیاتی نشده است؟ نکته کلیدی و اساسی در حل مشکلات و معضلات آن است که درکنار اقدامات متولیان و دست اندرکاران مردم نیز همراهی لازم در اجرای برنامه های تدوین شده را داشته باشند.
به اعتقاد و باور کارشناسان و تحلیلگران در به ثمر رسیدن یک هدف چند شاخص باید مدنظر باشد نخست آن است که راهکارهای موجود برای حل مشکلات بررسی و مولفه های مورد نظر برای تحقق موفقیت و قطعیت آن بررسی و بهترین گزینه از میان آن انتخاب شود. مرحله دوم آن است که به منظور اجرای کامل و دقیق این راهکار یک برنامه ریزی درست طراحی شود و درمرحله بعد به شکل درست و دقیق برنامه تدوین شده با مدیریت مدیران مسئولیت پذیر اجرایی شود . دست آخر در کنار این اقدام نیاز اصلی و مبرم آن است تا مردم همراهی لازم در اجرای این برنامه ها را داشته باشند .
با مبنا قراردادن این مراحل در رویارویی با مشکلات اقتصادی که امروز معیشت مردم را تنگ تر کرده و کمر اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر را خم و خم تر کرده است سوال مهم و کلیدی اول آن است مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور چیست؟
پاسخ این سوال را به خوبی می توان در فرمایشات معظم له در تاریخ ۲۲ تیر ماه سالجاری مطرح کردند یافت. ایشان فرمودند: «مشـکلات اقتصـادی کـه از آن تعبیـر کردیـم بـه بیماری، خـب عمده ترینـش تورم اسـت، کاهش ارزش پول ملی است، گرانی هـای بی منطـق اسـت، مشـکلات بنگاه هـای تولیـدی اسـت، وجـود تحریم هـای خارجـی اسـت -کـه نقـش ایـن تحریم هـا را نبایـد نادیـده گرفـت- و نتیجـه ی این‌ها هـم سـختی معیشـت طبقـات پاییـن و متوسـط اسـت.»

مولفه های لازم برای قوی تر شدن اقتصاد
مقام معظم رهبری همزمان با مطرح کردن این مشکلات راهکارهای مرتفع کردن آن را نیز بیان فرموده و گفتند:«در مقولـه اقتصـاد اگـر بخواهیـم مسـائل کلیـدی را مطـرح کنیـم، مسـئله تولیـد جدا کلیـدی اسـت... مسـئله اشتغال جـزو مسـائل کلیـدی اسـت کـه البته با تولیـد ارتبـاط پیـدا می کنـد. مسـئله ی مهـار تـورم مسئله‌ی جدا کلیدی است... مدیریت نظام پولی و مالـی جـزو مسـائل کلیـدی اسـت؛ عـدم وابسـتگی اقتصـاد کشـور بـه نفـت جـزو مسـائل ِ کلیـدی اسـت؛ این هـا مسـائل مهـم اسـت، در زمینه هـای اقتصـادی.» آنچه از برآیند فرمایشات معظم له حاصل می شود آن است که علاج تمام این مشکلات و مرتفع کردن آنها در داخل است که متاسفانه مسئولان توجهی به آن نداشته و ندارند و برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتی که می باید انجام می دادند و آن را عملیاتی نکرده اند همچنان یا دنبال رابطه اند یا بهانه هایی مثل عدم اجرای برجام، فشارهای ناشی از آمریکا و وجود ترامپ، اجرایی نشدن آنچه FATF و ... را مطرح می کنند که هیچ کدام محلی از اعراب ندارند.
به فرمایش معظم له«در مقولـه اقتصـاد اگـر بخواهیـم مسـائل کلیـدی را مطـرح کنیـم، مسـئله تولیـد جدا کلیـدی اسـت» با مبنا قرار دادن این مهم نکته قابل تامل آن است که افزایش تولید به عنوان یکی از مولفه های قوی شدن راهکارش حمایت و باز گرداندن کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل است.
مساله تولید به حدی مولفه کلیدی و جدی است که اگر به آن توجه شود بی شک سایر مولفه ها از جمله گرانی ها و مشکلاتی از این دست نیز کمتر خواهد شد و دیگر شاهد گرانی پی در پی و دومینویی بازارها نخواهیم بود. بررسی مشکلات کنونی از این دست و اقداماتی که از سوی متولیان برای حل آن عنوان می شود بدون توجیه گرانی در شرایط کنونی را نشان می دهد چراکه کالاهایی که امروز برای گرانی آن فریاد وا اسفا سرداده می شود کالاهای تولید داخل و درصد کمی از آن به واردات و مواد اولیه وارداتی مرتبط است.
در رویارویی با این گرانی هایی که مردم همچنان ایستادگی کرده و تحمل میکنند ریشه در عدم هماهنگی و کار کرد درست داردو آنچه کمبود است به کالا و اجناس مرتبط نمی شود بلکه ریشه در کمبود مدیریت تخصصی دارد.
در یک برآیند کلی می توان گفت اگرچه اصل مهم و کلیدی در کشور حل مشکلات اقتصادی است اما مولفه دیگری که می تواند مرتفع کردن این مشکلات را رقم بزند چیزی نیست جز اصل فرهنگ سازی است بدین معنا که مشکلات اقتصادی امروز کشور برای حل و رفع شدن در کنار مدیریت درست و دقیق و البته مسئولانه نیاز به راهکار فرهنگی نیز دارد که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. 

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 115948
 
Share/Save/Bookmark