میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
چالش قانون گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۲۳۷) می کند:
موازين اسلامي یا موازین مسلمانان!؟
اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. چالش قانون ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش شرح مفاهيم مهم قانون اساسي: بررسي مفهوم موازين اسلامي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: شرح مفاهيم مهم قانون اساسي: بررسي مفهوم موازين اسلامي
مؤلف: حسين اميني پزوه
ناظر علمي: حامد نيكونهاد
دفتر: مطالعات قانون و قانونگذاري
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۱۴۹
تاريخ انتشار: ۱۰/۰۹/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۲ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در درآمد گزارش اینگونه آمده است:
ترکیب وصفی موازین اسلامی از واژگان مهمی است که یک بار در مقدمه و ده بار در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است. علاوه بر این، واژه موازین در قانون اساسی سه مرتبه نیز در قالب ترکیب اضافی و با عنوان موازین اسلام دیده می شود. وانگهی با نگاهی اجمالی، واژگان مشابه دیگری را نیز می توان در قانون اساسی یافت که به نظر می رسد قرابت لفظی، معنایی و کارکردی با اصطلاح موازین اسلامی دارند و تفاوت یا شباهت معنایی و کارکردی آنها در قانون اساسی با اصطلاح مدنظر درخور بررسی است. دو اصطلاح موازین اسلام و موازین اسلامی از نظر کمی و کیفی از واژگان مهم قانون اساسی می باشند. این اهمیت از حیث کمی از آنرو است که در پایه ای ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی به کرات استفاده شده اند. اما از نظر کیفی جایگاه ویژه و حساس آنها در قانون اساسی درخور توجه است. این جایگاه را می توان در کارکرد این دو مفهوم به عنوان هنجارهای برتر برای سایر هنجارها و اقدامات ـ و بنابر اصل ۴ حتی حاکم بر قانون اساسی ـ و نیز در نقشی که در تعیین و تحدید چارچوب حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی ایفا می کنند یافت. به علاوه، وجه دیگر اهمیت آن را می توان به صورت بنیادی تر در ارتباطی که این دو مفهوم با مهم ترین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلامیت آن دارند جستجو کرد. به خصوص آنکه این مفهوم در اصول قانون اساسی در موضوع ابتنای قوانین و مقررات بر اسلام و نظارت بر فرآیند قانونگذاری نقش محوری دارند. قاعدتاً دو اصطلاح موازین اسلام و موازین اسلامی به سبب اضافی بودن یکی و وصفی بودن دیگری مفید دو معنای متفاوت خواهد بود، با این حال با توجه به عدم دقت و رعایت در به کارگیری کلمات دال بر هنجارهای اسلامی از سوی قانونگذار اساسی ـ به نحوی که در ادامه هم روشن خواهد شد ـ این دو اصطلاح را به صورت پیش فرض از نظر معنا مشابه فرض می کنیم. در این صورت با نگاهی اجمالی به مقدمه و اصول قانون اساسی می توان کارکرد این دو را در سه مورد شناسایی کرد.
در برخی از اصول، این مفهوم به عنوان هنجار برتری شناخته شده که لازم است قوانین، مقررات و تصمیمات بر اساس آنها باشد در بعضی اصول دیگر برای تبیین چارچوب و یا کیفیت برخورداری و بهره مندی از پاره ای از حقوق شهروندان به کار رفته و یا به عنوان محدود کننده آن حقوق و تعیین کننده قلمرو آنها آمده است و نهایتاً در پارهای موارد دیگر، به عنوان معیار و ملاکی برتر برای انجام برخی اقدامات دولت (به غیر از قانونگذاری) در نظر گرفته شده است که آن اقدامات می تواند بر مبنای آن هنجار سنجیده شود که مورد اخیر نیز بر اساس اقتضای حاکمیت قانون و اینکه هر عملی می بایست علی القاعده مبتنی بر مصوبه یا تصمیمی قانونی باشد از برخی جهات با مورد اول همپوشانی دارد. از نظر تاریخی می توان واژه مشابه با موازین اسلامی را از حیث معنایی و کارکردی در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۳۲۴ ق که حاصل تلاش ها و مبارزات مشروعه خواهان از جمله شیخ فضل الله نوری در دوره مشروطه بود مشاهده کرد. در این اصل از اصطلاحات قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم و قواعد اسلامیه استفاده شده و به عنوان معیاری برتر برای سنجش مصوبات مجلس شورای ملی شناخته شده است. همچنین در پیش نویش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان اصطلاحاتی نظیر موازین اقتصادی اسلام، اسلام، اصول مسلم اسلام، اصول مسلم و احکام شرعی، شرع، اصول مسلم شرعی و نیز موازین اسلام را هم مشاهده کرد. از نظر زبانی موازین واژهای عربی و جمع مکسر کثرت منتهی الجموع واژه میزان است. واژه میزان نیز از ماده وزن بوده و بر وزن مفعال و اسم آلت می باشد. از همین رو در معنای آن گفته اند آن چیزی است که به وسیله آن اشیاء وزن می شود. همچنین غیر از این برای آن دو معنای مقدار و عدل را هم ذکر کرده اند. در فارسی نیز در معنایی مشابه، این واژه را به معنای آلتی که با آن وزن اشیا را می سنجند معنا کرده اند و یا آن را به معنای ترازو، مقیاس و نیز اندازه، مقدار و مبلغ دانسته اند. اضافه اسلام و وصف اسلامی نیز از نظر معنایی فی الجمله مشخص بوده و لازم است معنای ترکیب اضافی یا وصفی مرکب از هر دو واژه کشف شود.
در تحلیل نهایی و نتیجه گیری اینگونه آمده است: با استفاده از مطالب پیش گفته و برخی پیش فرضهای فقهی و بدون بیان استدلال های مبسوط، معنای موازین اسلامی را تبیین می کنیم. از رهیافت مطالعه لغوی و بررسی معنای واژگانی این اصطلاح و نیز کاربردهای مشابهی که این اصطلاح در فقه داشت این نکته به عنوان اولین نکته قابل اصطیاد است که موازین اسلامی هنجاری است که نقشی آلی و ابزاری در قانون اساسی دارد. این هنجار از این منظر در مقابل احکام اسلام است که به خصوص بر مبنای اصل ۹۱ قانون اساسی جنبه غایی داشته و فلسفه وجودی اولیه شورای نگهبان پاسداری از آنها بوده است. به عبارت دیگر موازین اسلامی ارزش روشی در قانونگذاری و نظارت بر آن دارد، در حالی که احکام اسلام خود دارای ارزش ذاتی است. موازین اسلامی در فرآیندهای یادشده طریقیت داشته

موازین اسلامی هنجاری است که نقشی آلی و ابزاری در قانون اساسی دارد. این هنجار از این منظر در مقابل احکام اسلام است که به خصوص بر مبنای اصل ۹۱ قانون اساسی جنبه غایی داشته و فلسفه وجودی اولیه شورای نگهبان پاسداری از آنها بوده است. به عبارت دیگر موازین اسلامی ارزش روشی در قانونگذاری و نظارت بر آن دارد، در حالی که احکام اسلام خود دارای ارزش ذاتی است. موازین اسلامی در فرآیندهای یادشده طریقیت داشته در حالی که احکام اسلام موضوعیت دارد
در حالی که احکام اسلام موضوعیت دارد. این امر از طریق تعابیری که برای تخطی از هر یک از آنها در قانون اساسی به کار رفته نیز قابل فهم است؛ بدین نحو که به جز در اصل ۱۰۵ قانون اساسی که در آن عدم مخالفت با موازین اسلامی به عنوان ملاک بیان شده، در سایر موارد از اصطلاحات دیگری نظیر بر اساس، با رعایت، طبق، انطباق بر و در حدود استفاده شده و در مقابل برای احکام اسلام تعابیر دیگری نظیر عدم مغایرت به کار رفته است. نکته دیگر اینکه یکی دانستن قوانین و مقررات به عنوان هنجارهای حقوقی با موازین اسلامی صحیح نیست. زیرا تطبیق، زمانی معنای می یابد که حداقل دو شیء موجود باشد و تطبیق یک شیء با خودش معنا ندارد. البته هنجارهای نامبرده بنا بر اصل ۴ قانون اساسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد ولی این امر موجب الحاق آنها به آن موازین نمیشود. از اینجا می توان سه گانه ای هنجاری را ترسیم کرد که شامل دو هنجار دینی موازین اسلامی و احکام اسلام و انواع هنجارهای موضوعه با عنوان کلی هنجار حقوقی است. برای شناسایی هنجارهای دینی و حقوقی یاد شده از آنجایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تمامی هنجارها نسبتی با اسلام دارد، لذا لازم است آنها را به منظومه ادبیات فقهی عرضه کرده و از طریق مقایسه هر یک از این هنجارهای رایج در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با هنجارهای موجود در فقه به شناسایی و تعیین حدود معنایی هر کدام و نسبت میان آنها مبادرت کنیم تا در نهایت تصویر روشنی از مفهوم موازین اسلامی به دست آوریم. احکام اسلام معنای روشنی داشته و همان احکام شریعت، احکام شرعی و ثابتات در کلام فقها است و شامل احکام اولیه و ثانویه میشود. بیان این نکته نیز لازم است که بی شک این احکام همان احکام مذهب رسمی کشور در اصول قانون اساسی است که بنابر اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب جعفری اثنی عشری می باشد و می بایست بنا بر اصول ۷۲ و ۸۵، در قانونگذاری و بالتبع نظارت بر آن ملاک عمل قرار گیرد. هنجارهای حقوقی نیز عمدتاً از منظر فقهی ماهیت احکام حکومتی را دارا است که متغیر بوده و از حیث آثار و ویژگی ها با احکام ثابت شرعی متفاوت است. به رغم این تفاوت، نکته مهم نسبتی است که احکام حکومتی از حیث محتوایی با احکام شرعی دارند. اما موازین اسلامی نه تنها در فقه اسلامی به عنوان یک اصطلاح تخصصی به کار نرفته است، بلکه حتی شناسایی آن از حیث ماهوی در قالب دیگر واژگان تخصصی در فقه نیز دشوار به نظر می رسد. فهم مفهوم موازین اسلامی در گرو فهم نسبت یاد شده میان احکام شرعی و احکام حکومتی در فقه و یا احکام اسلام و هنجارهای حقوقی در قانون اساسی است. موازین اسلامی در قانون اساسی ابزار و آلتی است که هنجارهای حقوقی را به احکام اسلام پیوند می زند و اسلامیت نظام را در ساحت قوانین و مقررات یا هنجارهای حقوقی و نیز برخی از اقدامات که در قانون اساسی رعایت این موازین در آن شرط شده است تضمین می کند. چنانچه بخواهیم مفهوم موازین اسلامی را در آثار فقها ردیابی کنیم، می توانیم از شاخص های عمومی نام ببریم که شهید سید محمد باقر صدر در آثار فقهی خود از آن به عنوان سازوکاری برای پر کردن حوزه احکام حکومتی منطقة الفراغ یاد کرده است. این موارد در اندیشه فقهی او چیزی غیر از احکام شرعی ثابت و نیز متفاوت با احکام حکومتی منطقة الفراغ است، بلکه رابطی میان آن دو است. این شاخص ها در نظر او شامل پنج مورد است که عبارتند از سوگیری شریعت ، هدف منصوص برای حکم ثابت ، ارزش های اجتماعی که اسلام بر اهتمام به آنها تأکید کرده است ، رویکرد عناصر متحرک (احکام منطقه الفراغ) صادر شده از سوی پیامبر (ص) یا وصی او و اهدافی که اختیارات ولی امر را محدود کرده است. این موازین همچنین در نظرات فقهی، قابل تطبیق با اصطلاح مصلحت است که برخی دیگر از فقها با ادبیاتی دیگر –نه به شفافی شاخص های عمومی آیه الله صدر ـ بیان کرده و ضوابطی برای انواع مصالح اعم از مصالح مشکوک، مصالح مظنون و مصالح قطعی از حیث حجیت برشمرده اند. طبیعتاً بر مبنای نسبتی که بین موازین اسلامی و احکام اسلام بیان شد و نیز هم معنی بودن احکام اسلام با احکام مذهب رسمی کشور، این موازین از این حیث نیز باید با احکام اسلام تناسب داشته باشند. لذا چنانچه از نظرات پیش گفته نیز قابل برداشت است، موازین اسلامی در مذهب جعفری اثنی عشری متفاوت با دیگر مذاهب خواهد بود. با ویژگی هایی که برای موازین اسلامی ذکر شد، می توان معنای برخی دیگر از هنجارهای دینی موجود در قانون اساسی را نیز کشف کرد. به طور کلی هنجارهایی که در آن از واژه موازین استفاده شده است اعم از موازین شرع و موازین فقهی، با موازین اسلامی هم معنی است و اصطلاح موازین عدل اسلامی نیز ترکیبی توصیفی است و واژه عدل در آن صفت بوده و جنبه توضیحی و نه احترازی دارد و لذا هم معنی با موازین اسلامی می باشد. همچنین است اصطلاحات دیگری چون ضوابط اسلامی و معیارهای اسلام که به نوعی معنای آلی بودن از ترکیب واژگانی آنها قابل برداشت است.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ گزارش فاقد چکیده است.
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول
به طور کلی هنجارهایی که در آن از واژه موازین استفاده شده است اعم از موازین شرع و موازین فقهی، با موازین اسلامی هم معنی است و اصطلاح موازین عدل اسلامی نیز ترکیبی توصیفی است و واژه عدل در آن صفت بوده و جنبه توضیحی و نه احترازی دارد و لذا هم معنی با موازین اسلامی می باشد. همچنین است اصطلاحات دیگری چون ضوابط اسلامی و معیارهای اسلام که به نوعی معنای آلی بودن از ترکیب واژگانی آنها قابل برداشت است
ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و... در گزارش انجام شده است؟ خیر
- آیا در پایان هر فصل، بخش و... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116938
 
Share/Save/Bookmark