میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۳
 
 
راپورت‌های یومیه
به قرار مسموع در ایام ماضی گویا دو تن از اشرار و اراذل، طفلی را ربوده‌اند و در یک "اتول" محبوس...

راپورت نمره یک – عدلیه طهران
به قرار مسموع در ایام ماضی گویا دو تن از اشرار و اراذل، طفلی را ربوده‌اند و در یک "اتول" محبوس کرده به گونه‌ای که طفل بینوا از شدت حرارت و گرسنگی درگذشته است.
در دادگاه اراذل و اوباش، کیفرخواست را به گونه دیگر قرائت نموده‌اند و اکنون آن دو اوباش از دست نوزاد مقتوله به دستگاه عدلیه عارض شده‌اند که آن طفل صغیر این دو تن را به زور ربوده و در بیابانی گرسنه و تشنه رهایشان کرده و به همین دلیل دادستان قرار منع تعقیب برای ایشان صادر نموده است.
گویا والد و ایضا والده طفل صغیر، ادعا کرده‌اند که برگه‌ای را امضا نموده‌اند و جای قاتل و مقتول تعویض گردیده است.
از آنجا که این قسم اتفاقات مسبوق به سابقه بود از رعایا تقاضا می‌شود منبعد هر برگه‌ای را امضا ننموده شاید حکم قتل ایشان باشد. 

راپورت نمره دو – وزارت نفط
از وزارت فخیمه نفط راپورت رسیده که گویا میرزا بیژن خان زنگنه بخشی از اجزای وزارت نفط را مامور نموده تا در ممالک محروسه سرک بکشند و اموال مخترع‌المختلسین - بابک خان زنجانی - را رصد نمایند و مال به سرقت رفته را برگردانند.
به قرار مسموع گویا قرار است "بابک خان" در آینده نزدیک مرتکب فعل مذموم فرار مغزها گردیده و ایران را به مقصد بلاد بد آب و هوای "آمریکیه" ترک نماید و سر وزارت نفط بی‌کلاه بماند.
گویا بیژن خان در محافلی ادعا نموده اموال این مختلس به درد لای جرز می‌خورد و اگر درهم و دینار نقد تحویل ندهد به رهایی ایشان از حبس، رضایت نخواهیم داد.
(ادامه این راپورت به دلایل امنیتی ناخوانا است.)

کد مطلب: 100962
 
Share/Save/Bookmark