میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۷
 
 
چهارجوابی
براد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ترکان - سرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار ملی
براد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر علی لاریجانی: با نگاهی به وضعیت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان مشاهد‌‌‌‌‌‌

نقطه‌چین زیر را با یکی از گزینه‌های مناسب پر کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
براد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر علی لاریجانی: با نگاهی به وضعیت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که ... بزرگ است و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوچک شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
الف) جیب بعضی مسئولان
ب) شکم برخی مقامات
ج) د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) ملت 

مشکلات اشتغال‌زایی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر، مربوط به همه ماست و من برای اینکه به کسی بر نخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همه تقصیرات را به گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن می‌گیرم.
عبارت فوق از کیست؟
الف) ستارخان سرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار ملی
ب) باقرخان سالار ملی
ج) میرزا کوچک‌خان جنگلی
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) براد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ترکان 

نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه رشت: وقتی بحرانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور رخ می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسئول محترم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خانه خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش خوابید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگیر بحران هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اما آن مسئول اصلاً برایش اهمیتی ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
منظور نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه محترم رشت از "مسئولان" کد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) مسئولان بورکینافاسو
ب) مسئولان گینه بیسائو
ج) مسئولان جزایر فیجی
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) هر مسئولی غیر از خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان و همکارانشان

کد مطلب: 98533
 
Share/Save/Bookmark