میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
درد مشترک مردم اروپا و آمریکا در بحران ویروس کرونا
دو بخش از کره زمین پتانسیل تجزیه را دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و این پتانسیل اکنون به خاطر...

دو بخش از کره زمین پتانسیل تجزیه را دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و این پتانسیل اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا به حرکت در آمده است. بحران کرونا امکان تحولات بزرگ در پهنه زمین را افزایش داده است، هنوز قطعیت نیافته،اما نشانههای آن دیده میشود.
این پرسش مطرح است که آیا ویروس کرونا آمده تا کره زمین را متحول کند و تغییرات اساسی در آن به وجود بیاورد یا این که پس از فروکش کردن آن، زمین بر مدار سابق خود بچرخد؟ آیا قرار نیست این ویروس اتفاقات مثبتی را در پس خود داشته باشد؟ اگر قرار نیست پس چرا این پدیده به وجود آمده است؟ پرسشهای بسیاری اکنون در میان افکار عمومی نقش بسته که شاید در میان سیاستمداران، صاحبنظران و سران دنیا هم وجود دارد. دنیا پس از پایان تفکر کمونیستی، میرفت تا بر شاخ لیبرال سرمایه داری بچرخد، این ایدئولوژی خود را در دنیای پس از کمونیست، خود را یکه میدید و برای رسیدن به یک سلطه همه جانبه بر جهان به تاخت به پیش رفت. هیچ مانعی را هم بر سر راه خود نمیدید تا این که در گوشهای از جهان انقلابی رخ داد که همه معادلات تفکر لیبرال سرمایه داری را به به هم ریخت. انقلاب اسلامی در ایران تفکری بود که توانست ترمز پیشروی نظام سلطه را بکشد و مانعی بر سر راه نفوذ و کسترش آن شود. دشمنی لیبرال سرمایه داری با انقلاب اسلامی ایران به همین خاطر است. جهان غرب تصور نمیکرد مردم و کشوری مانند ایران بتواند چالشهای جدی برای نظام سرمایه داری ایجاد کند.
ایران اسلامی توانست انحصار قدرت لیبرال سرمایه داری غرب را که پس از فروپاشی ایدئولوژی کمونیستی خود را مالک بلامنازع کره زمین میپنداشت، بشکند و فرو بریزد.
انقلاب اسلامی، نخست در برابر دیدگان مردم مسلمان جهان یک چشم انداز از آینده جهان اسلام را ترسیم کرد و باعث شد تا ذهن گنگ و چشمان خواب زده بسیاری از مسلمان باز شود.
بیداری اسلامی نتیجه تأثیر تفکر انقلاب اسلامی در میام مسلمانان بود و این بیداری میتوانست و البته توانست بر افکار مردمان غیر مسلمان نیز تأثیر بگذارد. اما حجم تبلیغات منفی جهان غرب علیه انقلاب اسلامی بسیار گسترده و مخرب بود و توانست خاکریزهایی ار مقابل عمق نفوذ اندیشههای انسانی انقلاب اسلامی ایجاد کند. با وجود همه موانعی که بر سر راه تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی ایجاد شده بود، اما تفکر آن به خاطر پویایی و تازگیهای خاص خود، متوقف نشد. اکنون که یک ویروس جهان را اینگونه به هم ریخته است و حتی نظام سرمایه داری توان مقابله با آن را ندارد، ناتوانیهای این تفکر منفی و سلطه گر که حتی مردمان خود را نیز تحت سلطه تفکرات غیر انسانی دارد، میرود تا ترکیب تازهای را برای خود تعریف کند. نماد نظام سرمایه داری، آمریکا و اروپا است که این روزها به خاطر رخنه ویروس کرونا شرایط متفاوتی را تجربه میکند. مردم این دو بخش از کروه زمین ناکارآمدی سران خود را در بحران کرونا به خوبی درک کردهاند و اگر خواهان فروپاشی نظام سرمایه داری حاکم بر خود شوند، نابجا نیست.
قاعدتاً هم باید چنین خواستهای از سوی مردم اروپا و آمریکا پیگیری شود،چرا که سران آنها نتوانستهاند یک ویروس را مهار کنند و در کنار خود میبینند که مردمانی با تفکرات و عقاید اسلامی چگونه توانستهاند با وجود همه دشمنیهای سران خود،با این ویروس مقابله کنند و از تبعات آن بر مردم خود بکاهند. این که صدای فروپاشی ایالات متحده آمریکا بیشتر شده و فرکانس آن بالا رفته، گرچه تازگی ندارد اما با این شدت شنیده نشده بود چرا که در میان هم همه و جیغهای فریبنده لیبرال سرمایه داری حاکم بر ایالات متحده شنیده نمیشد.
آمریکای دوران ترامپ شباهتهای زیادی به شوروی دوران گورباچف دارد، با این تفاوت که گورباچف فریب دسیسههای آمریکا را خورد تا به فروپاشی رسید و ترامپ آمریکا را با رفتارهای خود میرود تا به سرنوشت شوروی دچار کند،یعنی فروپاشی و تجزیه. اتحادیه اروپا نیز ظرفیت فروپاشی را دارد، این قاره سبز که مطیع و فرمانبردار آمریکا است، شرایط بهتر از ارباب خود را ندارد و بحران کرونا و تبعات آن نشانههای فروپاشی اتحادیه را آشکار کرده است.
اتحادیه اروپا با ظرفیتهای زیادی که دارد، عاجز از مهار موج ویروس کرونا است، این ناتوانیهای عمیق است که باعث خواهد شد تا افکار عمومی به خود بیاید و شک کند چرا جامعهای که خود را مهمتر و بهتر از دیگران میپندارد،اینگونه عاجز و درمانده در مقابل یک ویروس است؟!
اکنون باید مردم اتحادیه اروپا بیندیشند که آیا سران آنها تنها در ایجاد جنگ و خونریزی در دیگر کشورهای دنیا تبحر دارند و اکنون که یک ویروس به جنگ آنها آمده، افسار اداره کشور از دست آنها رها شده است؟ ضعف و ناتوانی سران نظام سرمایه داری حتی اجازه تأمین نیازهای اولیه مردم اروپا و آمریکا را از آنها ربوده و کمبودهای زیادی در زمینه اقلام بهداشتی و درمانی و حتی معیشت آنها را رقم زده است. در یک ابتلا و بلا، تر و خشک با هم میسوزند اما آن که ظلمش بیش دردش نیز بیشتر میشود.
درد بیشتر اروپا و آمریکا از ابتلای به ویروس کرونا حاصل ظلمهایی است که سران آنها در دنیا مرتکب شدهاند و مردم این کشورها نیز در این ظلمها سهیم هستند.

نویسنده: محمد صفری

کد مطلب: 113646
 
Share/Save/Bookmark