میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
راه کار: برنامه ریزی اجرایی «راه چهارم»
راه کار: برنامه ریزی اجرایی «راه چهارم»
 

کارراهه ها از طریق راه بردها به راه کارها تبدیل می شوند و «راه» اندیشه تا عمل را طی می کنند. راه-کارها بیشتر جنبه عملیاتی داشته و از جنس امور کاربردی اند و از نظر ارتباط مفهومی با راه بردها و کارراهه ها هماهنگ اند. هم افزایی کارراهه ها و راه بردها در راه کارها بروز و تداوم بی راهه ها را مختل کرده و می تواند مشکلات موجود در زندگی مردم را حل کند. راه کارها برنامه های اجرایی کشورند که از طریق برنامه های سالانه تنظیم و پس از تصویب، اجرا می شوند. راه کارها دارای دو بخش راه کارهای موضوعی بر حسب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته و راه کارهای موضعی بر حسب استان های مختلف کشور است. بر خلاف کژراهه ها و بی راهه ها که معمولا شامل مباحث سلبی اند، کارراهه ها، راه بردها و راه کارها بیشتر ایجابی و اثباتی اند و مشتمل بر اموری هستند که برای حل مشکلات زندگی مردم قابلیت بکارگیری اند (مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی و تولیدی پیرامون راه کارها شامل کتاب ها، مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش «راه چهارم» موجود است).

راه کار اول- خوانش معیار از آرمان ها و ارزش ها و ...
شیوه های گوناگونی برای استفاده از آرمان ها و ارزش ها در ایران و جهان وجود دارد. اصولا کژراهه ها و بی راهه ها اجازه خوانش قابل قبولی از آرمان ها و ارزش ها را نمی دهند. به عبارت دیگر امکان ظهور و بروز آرمان ها، ارزش ها (دینی و ملی) در خوانش های وارداتی از پیشرفت وجود ندارد. «راه چهارم» در راه کار اول، معارف اسلامی (قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام)، آرمان ها، ارزش ها (دینی و ملی)، رهنمودهای امام راحل (ره)، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و توصیه های علما و مراجع را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد. خوانش معیار می تواند آرمان ها و ارزش ها و ... را بطور کارآمد در راه پیشرفت ایران اسلامی بکار گیرد.

راه کار دوم- خوانش معیار از اسناد فرادست
شیوه های گوناگونی برای استفاده از اسناد فرادست در ایران و جهان وجود دارد. اصولا تنظیم و تصویب اسناد فرادست بر مبنای آرمان ها و ارزش های اجتماعی و خوانش کارآمد از آنها انجام می شود. در صورت عدم وجود خوانش کارآمد از آرمان ها و ارزش های دینی و ملی، چاره ای جز بازی اسناد فرادست کشور در زمین های روش های وارداتی پیشرفت نیست. در واقع کژراهه ها و بی راهه هایند که کشور را اداره می کنند نه اسناد فرادست مبتنی بر آرمان ها و ارزش های دینی و ملی. «راه چهارم» در راه¬کار دوم، کارآمدی قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت۱۴۴۴ و گام دوم انقلاب را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد. خوانش معیار می تواند اسناد فرادست موضوعی (به تفکیک وزارتخانه ها) و موضعی (به تفکیک استان ها) را بطور کارآمد در راه پیشرفت ایران اسلامی بکار گیرد.

راه کار سوم- خوانش معیار از سیاست گذاری ها
شیوه های گوناگونی برای استفاده سیاست گذاری ها در ایران و جهان وجود دارد. سیاست گذاری ها، آنگاه در خلاء آرمان ها، ارزش ها و اسناد فرادست سرگردان می شوند که در مسیر اداره امور جامعه تحت تاثیر کژراهه ها و بی راهه ها باشند. در واقع سیاست گذاری ها بر مبنای کژراهه ها و بی راهه ها انجام می شود و آنها را گسترش می دهد. «راه چهارم» در راه کار سوم، کارآمدی سیاست های کلی نظام و سایر سیاست گذاری ها را در بخش های گوناگون موضوعی (به تفکیک وزارتخانه ها) و موضعی (به تفکیک استان ها) را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد. خوانش معیار می تواند سیاست گذاری های کشور را بطور کارآمد در راه پیشرفت ایران اسلامی بکار گیرد.

راه کار چهارم- خوانش معیار از برنامه ریزی اجرایی
شیوه های گوناگونی برای استفاده از برنامه ریزی اجرایی در ایران و جهان وجود دارد. «راه چهارم» در راه¬کار چهارم، کارآمدی برنامه های توسعه پنج ساله و سالانه را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد و همه ظرفیت های علمی و عملی کشور را برای پیاده سازی و اجرای آن در راستای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بکار می گیرد و تحقق اهداف برنامه ها را از طریق شاخصه های هماهنگ با راه¬کار چهارم، پایش و هر گونه تاخیر و تعجیل برنامه را اصلاح می کند. خوانش معیار می تواند برنامه ریزی اجرایی موضوعی (به تفکیک وزارتخانه ها) و موضعی (به تفکیک استان ها) را بطور کارآمد در راه پیشرفت ایران اسلامی بکار گیرد. برنامه های ایجادی، جبرانی، تقویتی، ترمیمی، پیشگیری، ارتقایی، بهره برداری، تامینی و انتخابی محصول نهایی خوانش معیار برنامه ریزی اجرایی است که دارای ماهیتی ضد بی راهه ها دارد و قادر که در جامعه مشکلات زندگی مردم را حل کند.

کد مطلب: 115860
 
Share/Save/Bookmark