میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۵
 
 
«چالش قانون» پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۲۷۹) می‌کند:
بررسی های دانش بنیان در حوزه فساد اداری و اقتصادی
اشاره: علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی عناوین بخش دوم و پایانی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی (که در سال 1399 در روزنامه سیاست روز منتشر شده است) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

- رزم آرا، طه و يکتايار، مظفر. فساد اداری در سازمانهای ورزشي: عوامل مؤثر بر پیدايش، گسترش و راههای كنترل آن (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان كردستان)، مطالعات تربیت بدني و علوم ورزشي، ش ۱، ۱۳۹۵
- رسولي، رضا و شهائي، بهنام. فساد اداری در مدارس آموزشي: عوامل مؤثر بر پیدايش، گسترش و كاهش آن، مديريت دولتي، ش ۳، ۱۳۸۸
- رسولي، رضا. نقش بانك جهاني در مبارزه با فساد، تحول اداری،
ش ۵۰، ۱۳۸۴
- رشیدی، احمد و جعفری، علي اكبر. فساد سیستماتیك و فراگیر، مشکل دوره گذار در روسیه، مطالعات اوراسیای مركزی، ش ۸، ۱۳۹۰
- رشیدی، احمدرضا و رئیسي، لیلا. بررسي آثار و پیامدهای فساد مالي بر حقوق بشر، توسعه اجتماعي، ش ۴، ۱۳۹۶
- رضايي، ابراهیم و علیزاده حصار، آيسا و صالحیان صالحي نژاد، زهرا. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزيع درآمد با تأكید بر نقش فساد، مدلسازی اقتصادسنجي، ش ۲، ۱۳۹۳
- رضايي، ايمان و نثاری، خلیل و حسن آبادی، مرتضي. به كارگیری هوش تجاری به منظور كشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی (با تأكید بر نقش نیروی انتظامي)، كارآگاه، ش ۱۴، ۱۳۹۰
- رضايي، محمد. بي انضباطي و قانون گريزی: در جستجوی طرحي نو برای حاكمیت قانون در ايران، راهبرد اجتماعي فرهنگي، ش ۱۲، ۱۳۹۳
- رضايیان، علي و اسدالله زاده، حامد. عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علي (ع)، اسلام و پژوهشهای مديريتي، ش ۹، ۱۳۹۳
- رفیعي، حسین. رانت، فساد مالي- اداری، كتاب نقد، ش ۳۷، ۱۳۸۴
- رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد اكتبر ۲۰۰۳، ترجمه هادی فاوچي، دانش حسابرسي، ش ۱۳ و ۱۴، ۱۳۸۳
- رهنورد، فرج اله و طاهرپور كلانتری، حبیب الله و رشیدی، اعظم. شناسايي عوامل مؤثر بر فساد مالي در بین كاركنان دستگاههای اجرايي، پژوهشنامه مديريت اجرايي، ش ۳۸، ۱۳۸۹
- رئیس دانا، فريبرز. فساد، ويژه بهر، ويژه خواری، حقوق و اقتصاد، ش ۶، ۱۳۸۸
- زارع، علیرضا و انصاری، زهرا و فلاح كاظمي، مريم. تأثیر سلامت اجتماعي بر كنترل فساد اداری در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس، علوم اجتماعي، ش ۳۲، ۱۳۹۵
- زارع، علیرضا و حیدری نژاد، صديقه و شتاب بوشهری، سیده ناهید. اعتباريابي و رواسازی پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روشهای كنترل آن در سازمانهای ورزشي، علوم كاربردی ورزش و تندرستي، ش ۱، ۱۳۹۴
- زارع، علیرضا و حیدری نژاد، صديقه و شیرالي، رضوان. تأثیر رسانه های جمعي بر كنترل فساد در ورزش فوتبال، مديريت ارتباطات در رسانه های ورزشي، ش ۱۲، ۱۳۹۵
- زاهدی، شمس السادات و محمدنبي، سینا و شهبازی، مهدی. بررسي عوامل مؤثر بر كاهش فساد اداری (مطالعه موردی شهرداری تهران)، مديريت فرهنگ سازماني، ش ۲۰، ۱۳۸۸
- زرندی، سعید و حمیدی حصاری، ياسین و معدني، جواد. عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتي جمهوری اسلامي ايران، مجلس و راهبرد، ش ۹۱، ۱۳۹۶
- زرندی، سعید و معدني، جواد. طراحي و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازماني اسلامي برای مقابله با فساد اداری در سازمانها، مطالعات رفتار سازماني، ش ۱۸، ۱۳۹۵
- سازمان شفافیت بین الملل (TI) فساد مالي در منطقه منا، ترجمه امیر پوريانسب، حسابدار، ش ۲۶۳و ۲۶۴، ۱۳۹۲
- سامتي، مرتضي و شهنازی، روحاله و دهقان شباني، زهرا. بررسي اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالي، پژوهشهای اقتصادی ايران، ش ۲۸، ۱۳۸۵
- سامتي، مرتضي و عمادزاده، مصطفي و رئیسي دهکردی، شهرام. شبیه سازی تأثیر فساد بر رشد اقتصاد ايران، اقتصاد مقداری، ش ۲، ۱۳۹۱
- سپهردوست، حمید و برجیسیان، عادل. بررسي اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأكید بر شاخص ادراک فساد، اقتصاد مقداری، ش ۱، ۱۳۹۵
- سپهردوست، حمید و ابراهیم نسب، سمانه. اثر كنترل فساد اداری- مالي بر توسعه مالي بازار بیمه عمر، پژوهشنامه بیمه، ش ۱۲۱، ۱۳۹۵
- سپهردوست، حمید و فطرس، محمدحسن و برجیسیان، عادل. بررسي مقايسهای كانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتي و غیررانتي، نظريه های كاربردی اقتصاد، ش ۱، ۱۳۹۵
- سردارنیا، خلیل الله. تبیین ساختارگرای سیاسي- اقتصادی از فساد اقتصادی در ايران (پهلوی دوم ۱۳۵۷- ۱۳۴۲)، پژوهشنامه علوم سیاسي، ش ۶، ۱۳۸۶
- سريد، تینا. آيا طبقه بندی كردن كار درستي است؟ شاخص فساد، محدوديتها، آثار و بهبود احتمالي، ترجمه ابوافضل يوسف نژاد، دانش حسابرسي،
ش ۱۷، ۱۳۸۴
- سلیمي، غلامرضا و پورعزت، علياصغر. بررسي تأثیر رابطه ادراک بيعدالتي در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری، انديشه مديريت راهبردی، ش ۱، ۱۳۸۹
- سیف زاده، علي. بررسي ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختي مؤثر بر آن (مطالعه موردی: بیرجند)، مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان، ش ۴۰، ۱۳۹۵
- شاپیرو، سوزان پ. جرم يقه سفید، نه مجرم يقه سفید )بازنگری در مفهوم جرم يقه سفیدها)، ترجمه امیر حمزه زينالي، مجله حقوقي دادگستری، ش ۶۱، ۱۳۸۶
- شريف بجستاني، نیلوفر. اجرای موازين حقوق بشر مناسب ترين راه در مبارزه با فساد اداری، حقوق عمومي، ش ۲، ۱۳۸۵
- شريف شاهي، محمد و دهشیری، آمنه و نوروزی، قدرتاله. استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد، راهبرد، ش ۷۸، ۱۳۹۵
شريفي، حسین و مشرف جوادی، محمدحسین و حاجي پور، مرضیه. بررسي نقش فناوری اطلاعات در كاهش فساد اداری از طريق افزايش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگويي و ارتقای اعتماد و درستي: مورد مطالعه شعب بانك صادرات شهر اصفهان، دانش و مديريت اطلاعات، ش ۳، ۱۳۹۲
- شعباني، احمد و سلیماني، محمد. بررسي آثار فساد اداری بر سرمايه اجتماعي، مهندسي فرهنگي، ش ۴۷ و ۴۸، ۱۳۸۹
- شعباني، مهسا. بررسي نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، اطلاعرساني حقوقي، ش ۱۳، ۱۳۸۷
- شفیعي، نوذر و نوايي، فرهاد. فساد درون سازماني ايران در پرتو شخصیت اقتدارگرا و ساخت پاتريمونیالیسم سنتي و ايلیاتي جامعه، تحقیقات سیاسي و بین المللي، ش ۵، ۱۳۸۹
- شقاقي شهری، وحید و واحدرسولي، شیرين و طیاری، مريم. اثرات بازدارنده فساد مالي بر جذب سرمايه گذاری مستقیم خارجي در حوزه كشورهای عضو كنفرانس اسلامي، سیاستهای راهبردی و كلان، ش ۱۴، ۱۳۹۵
- شقاقي شهری، وحید و وفاداری، دولت. بررسي تأثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی (مطالعه موردی: كشورهای منتخب آسیای جنوب غربي)، راهبرد توسعه، ش ۴۹، ۱۳۹۶
- شکری، زينب و خیرگو، منصور. استراتژی مبارزه با فساد: آيا خصوصي سازی فساد اداری را كاهش ميدهد؟، اطلاعات سیاسي- اقتصادی، ش ۲۶۳و ۲۶۴، ۱۳۸۸
- شلالوند، عبدالعلي. تأملي ريشهنگر در موج جهاني مبارزه با فساد و اختلاس: اختلاس و فساد اداری، آفت توسعه، مجلس و راهبرد، ش ۲۵، ۱۳۷۷
- شمس، عبدالحمید. مقدمه ای بر مهندسي نظام كنترل و نظارت برای جلوگیری از پیدايش فساد نظاممند، فرآيند مديريت و توسعه، ش ۷۹، ۱۳۹۱
- شهید عَلَم، م. كالبدشناسي فساد، ترجمه نامشخص، گزيده مسائل اقتصادی- اجتماعي، ش ۹۷و ۹۸، ۱۳۶۸ شیرزادی، رضا و حسیني، سیدحسین. فساد و جرم اقتصادی، تهديد علیه امنیت ملي، كاراگاه، ش ۳۴، ۱۳۹۵
- صادقي سرهنگي، حسن. روشهای دولتي مبارزه با فساد در كشورهای گوناگون، اطلاعات سیاسي- اقتصادی، ش ۲۹۴، ۱۳۹۲
- صادقي، حسین و صباغ كرماني، مجید و شقاقي شهری، وحید. بررسي اثرات تمركززدايي مالي بر كنترل فساد، تحقیقات اقتصادی، ش ۸۵، ۱۳۸۷
- صادقي، حسین و عصاری، عباس و شقاقي شهری، وحید. اندازه گیری فساد مالي در ايران با استفاده از منطق فازی (رويکرد اقتصادی)، پژوهشنامه اقتصادی، ش ۴، ۱۳۸۹
- صادقي، سیدكمال و سجودی، سکینه. وابستگي فساد و اندازه دولت در كشورهای اسلامي، اطلاعات سیاسي- اقتصادی، ش ۲۸۵، ۱۳۹۰
- صادقي، سیدكمال. بررسي تأثیر شاخص كنترل فساد اداری و اثربخشي دولت بر درآمدهای مالیاتي (مطالعه موردی كشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا)، پژوهشنامه مالیات، ش ۶۲، ۱۳۹۱
- صالحي، جواد. فساد اداری، مفهوم، علل و آثار آن، كانون، ش ۱۰۲، ۱۳۸۸
- صالحي، مهسا و زرندی، سعید. نقش تأمین و تداركات الکترونیك در مبارزه با فساد اداری، رسالت مديريت دولتي، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۹۲
- صباحي، احمد و ملكالساداتي، سعید. اثر كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگاني، ش ۵۳، ۱۳۸۸
- صفری جعفرلو، حمیدرضا و همکاران. تعیین عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روشهای كنترل آن در سازمان تربیتبدني جمهوری اسلامي ايران از ديدگاه كارشناسان، پژوهش در علوم ورزشي، ش ۲۵، . ۱۳۸۸
- صنیعي، سحر. تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسي در جامعه توسعه محور، پژوهش ملل، ش ۱۵، ۱۳۹۵
- صولتي فر، فرهاد و جعفری، محمدحسین. تئوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری، مطالعات علوم سیاسي، حقوق و فقه، ش ۴، ۱۳۹۵
- صیادزاده، علي و علمي، زهرا. رابطه فساد و سرمايه اجتماعي در الگوهای رشد، رفاه اجتماعي، ش ۵۰، ۱۳۹۲
- طالقاني، غلامرضا و طباطبايي، زهرا و غفاری، علي. بررسي عوامل فردی و سازماني مؤثر بر فساد اداری در شعب بانك سپه استان قم، مديريت فرهنگ سازماني، ش ۲، ۱۳۹۳
- عارفي، محمداسحاق. فساد دولتي در رويکرد تحلیلي دانش حقوق، جامعه فردا، ش ۴، ۱۳۸۶
- عالي پور، حسن. فساد: موقعیتسنجي قانوني، ضرورت سنجي تقنیني، مجلس و پژوهش، ش ۵۸، ۱۳۸۷
- عباسیان، عزت الله و جهانگیر، محمدمعین. تأثیر تركیب هزينه های دولت بر فساد مالي در اقتصاد ايران، اطلاعات سیاسي- اقتصادی، ش ۲۶۳و ۲۶۴، ۱۳۸۸
- عزتي، مرتضي و سیف، اله مراد و مهرگان، نادر و ملکي شهريور، مجتبي. اثرات كوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای نفتي بر فساد اقتصادی در ايران، پژوهشهای اقتصادی، ش ۲، ۱۳۹۵
- عزتي، مرتضي و كريمي گلنار، بهمن. طراحي شاخص بومي برای اندازه گیری فساد اقتصادی، سیاستهای راهبردی و كلان، ش ۶، ۱۳۹۳
- عزيزخاني، فاطمه و پوست فروش تهراني، ايمان. مروری بر رابطه فقر و فساد، مجلس و پژوهش، ش ۵۸، ۱۳۸۷
- عظیمي، حسین و عطافر، علي و شائمي بزركي، علي. بررسي تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مديريتي و سازماني بر فساد اداری- مالي (مطالعه موردی سازمانهای دولتي مركز استانهای اصفهان و زنجان)، مديريت فرهنگ سازماني، ش ۲، ۱۳۹۰
- عظیمي، حسین و عطافر، علي و شائمي بزركي، علي. بررسي عامل مديريتي و سازماني مؤثر بر فساد اداری مالي در سازمانهای دولتي مراكز استانهای اصفهان و زنجان، انديشه مديريت راهبردی، ش ۲، ۱۳۸۹
- عظیمي، عطیه. ارزيابي راهبردهای مقابله با فساد مالي با تأكید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات )مطالعه موردی يکي از مناطق ۲۲ گانه شهرداری استان تهران(، مطالعات اقتصاد، مديريت مالي و حسابداری، ش ۲/۲، ۱۳۹۶
- عظیمي، فاطمه و میرزايي، محمد. مبارزه با فساد مالي و پولشويي با تأكید بر نقش اينترپل، مطالعات بین المللي پلیس، ش ۲۱، ۱۳۹۴
- علمي، زهرا و صیادزاده، علي. فساد، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد: تحلیلي نظری و تجربي، اطلاعات سیاسي- اقتصادی، ش ۲۵۳ و ۲۵۴، ۱۳۸۷
- علوی طبری، سیدحسین و يوسفي اصل، فرزانه و وليزاده لاريجاني، اعظم. نهادهای قانوني و فساد حسابداری انرون، دانش و پژوهش حسابداری، ش ۲۵، ۱۳۹۰
- علوی قزويني، سیدعلي و بیگي حبیب آبادی، قاسم. تأثیر فساد مالي بر وضعیت قراردادهای دولتي، مطالعات حقوق خصوصي، ش ۲، ۱۳۹۴
- علیزاده ثاني، محسن و فاني، علي اصغر. تأثیر فساد اداری بر توسعه انساني جوامع، اخلاق در علوم و فناوری، ش ۱، ۱۳۸۶
غلامي، احمد و ادبي فیروزجايي، باقر. بررسي رابطه فساد و كارآفريني با استفاده از الگوی داده های تابلويي، تحقیقات اقتصادی راه انديشه، ش ۳، ۱۳۹۰
- فاتحي، محمدحسین. عدم شفافیت و فسادپذيری سیاستهای كلي اصل چهل و چهارم و لايحه قانوني اجرای آن، مجلس و پژوهش، ش ۵۴، ۱۳۸۶
- فاضلي، محمد و جلیلي كناری، محدثه. تبیین سطح فساد: بررسي تطبیقي اثر كیفیت حاكمیت و حکمراني خوب، راهبرد اجتماعي فرهنگي، ش ۵، ۱۳۹۱
- فتح آبادی، محمدحسین. بررسي عوامل بروز فساد اداری و راهکارهای پیشگیری و كاهش آن، دانش حسابرسي، ش ۱۳، ۱۳۸۳
- فخری خیاوی، احمد و بابازاده، امیررضا و خسروی، مقصود. نقش فرهنگ سازماني در پیشگیری از بروز فساد اداری، اصلاح و تربیت، ش ۱۵۰، ۱۳۹۳
- فربد، محمدصادق. مديريت شهری و فساد اداری، علوم سیاسي- دانشگاه آزاد آشتیان، پیش ش ۱، ۱۳۸۵
- فرجیها، محمد و جوادی، حسین. مطالعات جرم شناسي تخلفات و فساد اداری (در كاركنان سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداری اصفهان)، رفاه اجتماعي، ش ۵۴، ۱۳۹۳
- فرخ سرشت، بهزاد. بررسي عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگويي جهت كاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامي ايران، دانش مديريت، ش ۶۶، ۱۳۸۳
- فرزند وحي، جمال و يعقوبي، مینا. فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آيات و روايات، پژوهشهای میان رشته ای قرآن كريم، ش ۲، ۱۳۹۲
- فرهادی نژاد، محسن و لگزيان، محمد. پیمايشي طولي در زمینه علل فساد اداری و روشهای كنترل آن، چشم انداز مديريت دولتي، ش ۸، ۱۳۹۰
- فرهادی نژاد، محسن. بررسي تطبیقي فساد اداری در كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه، تحول اداری، ش ۴۵، ۱۳۸۳
- فرهادی پور، محمدرضا. رويکردهای مختلف اقتصاددانان به مسئله فساد، مجلس و پژوهش، ش ۵۸، ۱۳۸۷
- فرهمندفر، حیدر. الزامات قانونگذار ايران پس از الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، كارآگاه، ش ۷، ۱۳۸۸
- فشاری، مجید. بررسي تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمايه گذاری مستقیم خارجي كشورهای منطقه منا (رهیافت دادههای تابلويي)، روند، ش ۷۵، ۱۳۹۵
- فطرس، محمدحسن و قربانسرشت، مرتضي و دلايي میلان، علي. تراكم جمعیت، دمکراسي و فساد، راهبرد اقتصادی، ش ۶، ۱۳۹۲
- فکوهي، ناصر. فساد و رسانه ها در عصر انقلاب اطلاعاتي: افشای فرآيندهای فسادانگیز، اطلاعات حکمت و معرفت، ش ۱۶، ۱۳۸۶
- فلاحي، محمدعلي و مهدوی عادلي، محمدحسین و جندقي میبدی، فرشته. رانت منابع طبیعي و فساد در كشورهای عضو اوپك: كاربرد الگوی دادههای تابلويي، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران، ش ۱۱، ۱۳۹۳
- فیتززيمونس، پاتريك. نظم نوين جهاني و فساد اقتصادی، ترجمه نامشخص، سیاحت غرب، ش ۹، ۱۳۸۲
- قادری، مهدی. فساد اداری در ايران، تحلیلي جامعهشناختي. معرفت، ش ۱۳۸، ۱۳۸۸
- قائمي، محمدحسن و گنجي، رحیم محمد. فساد اداری و روشهای اصلاح آن، دادرسي، ش ۸۹ و ۹۰، ۱۳۹۰
- قربي، سیدمحمدجواد و سهامي، فرهاد. پنجاه و هشت سال تبهکاری، خیانت و غارت، تأملي پیرامون بنیاد پهلوی و فساد مالي رژيم شاه، پانزده خرداد، ش ۳۹ و ۴۰، ۱۳۹۳
- قضاوی، حسین. فساد اداری و راهکارهای مواجهه با آن، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال اول، ش ۸، ۱۳۸۱
- قضاوی، حسین. نگاهي به شاخصهای سنجش مبارزه با فساد، مجله اقتصادی، ش ۵۱ و ۵۲، ۱۳۸۴
- قلي پور، آرين و همکاران. واكاوی بي عدالتي جزايي و نقش آن در شیوع فساد آموزشي- پژوهشي در دانشگاهها (مطالعه چند موردی: دانشگاههای تهران)، انديشه مديريت، ش ۲، ۱۳۸۸
- قليپور، رحمتالله و نیكرفتار، طیبه. فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن، مجلس و راهبرد، ش ۵۳، ۱۳۸۵
- قليپور، رحمت الله. تحلیل رابطه الگوی حکمراني خوب و فساد اداری، فرهنگ مديريت، ش ۱۰، ۱۳۸۴
- قنبری جهرمي، محمدجعفر و چلوپزی، ناهید. آسیب شناسي گمرک از منظر فساد و تخلفات اداری، مجلس و راهبرد، ش ۶۶، ۱۳۹۰
- كاظمي، مهیندخت. فساد اداری و اقتصادی ايران- راهکارها، ش ۱۰۶، ۱۳۸۳
- كاكرافت، لارنس. فساد اژدهايي كه همچنان مي غرد، ترجمه ف. م هاشمي، چیستا، ش ۲۷۳و ۲۷۴، ۱۳۸۹
- كردلو، محمدرضا. فساد مالي، دانش حسابرسي، ش ۱۵ و ۱۶، ۱۳۸۴
- كردی، عبدالرحیم و خداپرست مشهدی، مهدی. تأثیر فساد بر سرمايه گذاری مستقیم خارجي در كشورهای در حال توسعه، اقتصاد مالي و توسعه، ش ۳۶، ۱۳۹۵
- كرمي، جهانگیر و كرامتي نیا، رقیه. الیگارشي دولتي و پايداری فساد اداری در روسیه، مطالعات اوراسیای مركزی، ش ۱، ۱۳۹۴
- كريمي پتانلار، سعید و بابازاده، محمد و حمیدی، نعیمه. اثر فساد مالي بر تركیب مخارج دولت: مطالعه موردی كشورهای منتخب درحال توسعه، پژوهشنامه اقتصادی، ش ۴۶، ۱۳۹۱
- كريمي پتانلار، سعید و بابازاده، محمد و حمیدی، نعیمه. اثر فساد مالي بر درآمدهای مالیاتي و مخارج دولت: مطالعه موردی كشورهای منتخب درحال توسعه، ش ۵۷، ۱۳۹۰
- كريمي، فاطمه. رويکرد پیشگیرانه به حمايت از گزارشگران فساد، كارآگاه، ش ۳۷، ۱۳۹۵
- كنوانسیون ملل متحد بری مبارزه با فساد مالي، ترجمه محمدجواد میرفخرايي، مجله حقوقي، ش ۳۲، ۱۳۸۴
- كوفمان، دانیل. فساد: واقعیتها، ترجمه اكبر شکوهي، تحول اداری، دوره پنجم، ش ۱۹، ۱۳۷۷
- كیلچلینگ، مايکل. رديابي، ضبط و مصادره عوايد ناشي از فساد در چارچوب نظام عدالت كیفری يا خارج از آن، ترجمه قباد كاظمي، مجله حقوقي دادگستری، ش ۶۱، ۱۳۸۶
- گراف لامبدورف. پژوهشهای تجربي در زمینه فساد، ترجمه سحر سجادی، بورس، ش ۲۶، ۱۳۸۰
- گرجي، علي اكبر و عابدی، سعید. انتخابات در چنبره فساد مالي، حقوق عمومي، ش ۵، ۱۳۸۸
- گل محمدی، احمد. آسیب شناسي دولت در ايران در دوره پهلوی، پژوهشنامه علوم سیاسي، ش ۲، ۱۳۹۲
- بررسي مسأله فساد اداري، علل پيدايش راه و هاي پيشگيري. قربانعلي آقا احمدي، نجمه سليمانپور، كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت، ۱۳۹۳
- عليرضا منادي سفيدان، ميرداود بني فاطمه، جواد مقتدركارگران، سعيد ذاكري بررسي نقش حسابرسان براي جلوگيري از انگيزههاي تقلب، دومين كنفرانس ملي پويايي مديريت توسعه اقتصادي و مديريت مالي، ۱۳۹۳
- سكينه متقيان فرهادي، رها متقيان فرهادي. بررسي نقش دولت الكترونيك بر سلامت نظام اداري، كنفرانس ملي هزاره و سوم علوم انساني، ۱۳۹۴
- محمدجواد جمشيدي، محمدجعفر جمشيدي، رزگار مولوديان. بررسي نقش دولت الكترونيك در سلامت نظام اداري و ارايه مدلي مبتني بر كاركردهاي دولت الكترونيك جهت مقابله با فساد اداري، دومين همايش ملي علوم مديريت نوين، ۱۳۹۲
- محمدحسين ميرسليماني، ادريس قادرپور. بوروكراسي، فساد نيروي انساني و توسعه پايدار، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي، ۱۳۹۳
- حبيب جليلي، زهرا عرفاني بهداني. پولشويي، كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و سامانه هاي مالي، ۱۳۹۴
- زهرا عابدزاده، مهدي خلف خاني، مجتبي صداقتي فرد. تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي بر اعتماد سياسي، كنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري، ۱۳۹۳
- حسين رجبي. تأثير فرهنگ سازماني بر فساد اداري، اولين كنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)، ۱۳۹۴
- مهدي جمشيديان، مهدي يزدان شناس. تأثيرات فساد اداري بر كارآفريني. پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت، ۱۳۸۶
- مهدي زارع پور، محسن جلالي مجيدي، معصومه سنگچولي. تبيين شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم و ملي مديريت جهادي و بررسي آثار چالشهاي آن بر مديريت دولتي، سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين، ۱۳۹۳
- كامران مهردوست شهرستاني، علي اعتمادي، زهرا نظريان. تبيين عوامل بر مؤثر سلامت نظامهاي اداري و سازماني، همايش ملي مديريت توانمندي در اقتصاد ايران، ۱۳۹۲
- عزالدين عليدوستي. تحليل نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، ۱۳۹۲
- الهام فخرايي، مهديه اماني، مريم قره ككلي. تحليل و بررسي چالشهاي مديريت اداري فساد اداري ايران و ارايه راهكارهاي بهبود، چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين، ۱۳۹۴
- ناصر علي رمضاني، قدرتاله مرادي. تحول اداري مبتني بر رويكردهاي نوين كاهش زمينه هاي بروز فساد اداري، سومين كنفرانس بهبود و تحول اداري، ۱۳۸۹
- جعفر رستمي. چگونگي اعمال نظارت قضايي برحقوق شهروندي با تأكيد بر قانون حقوق شهروندي ۱۳۸۳، همايش ملي نظارت قضايي و حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۰
- طاهر داوري. حسابرس، تقلب و فساد مالي، اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين كسبوكار، اقتصاد و فرهنگ، ۱۳۹۲
- سيدمحسن حاجي سيدعزيزي، احمد زندي. حسابرسي صورتهاي و مالي نقش در آن كشف، پيشگيري تقلب و فساد مالي، اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، ۱۳۹۱
- اكبر اعتباريان، مصطفي عمادزاده، علي روحاني. رابطه حسابرسي عملكرد صرفه اقتصادي در كاهش فساد اداري ازطريق افزايش شفافيت، بهبود پاسخگويي ارتقاي اعتماد و درستي (مورد مطالعه دستگاههاي اجرايي اصفهان)، كنفرانس ملي حسابداري، مديريت و مالي سرمايهگذاري، ۱۳۹۱
- محمدباقر فرهمند، اميرمحسن صيادي نويد، اسمعيل زاده. راهبردهاي تحقق سامانه سلامت اداري در شهرداري تهران، دومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيك، ۱۳۸۸
- ابوالفضل سليماني، مسعود آرين فر. راهكارهاي ارتقاي سلامت اداري براساس الگوي حكمراني با خوب تأكيد بر نقش رسانه هاي اجتماعي، سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين، ۱۳۹۳
- حسين عظيمي، حميد نورعلي دخت. راهكارهاي مؤثر در پيشگيري يا مقابله با فساد اداري مالي بر مبناي تطبيق شاخصهاي مشوق و بازدارنده، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، ۱۳۹۲
- ميترا خضري، مسعود پوركياني. روشهاي تغيير فرهنگ سازماني بر كاهش فساد اداري، اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري، ۱۳۹۳
- سيدمهدي الواني، حامد محمدي. رويكردهايي جهت ارزيابي استراتژيك دولت، پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، ۱۳۸۹
- عادل آهنگرپور، سيدمجتبي حسيني فرد، طيبه بيات. رويكردي رفتاري ساختاري به عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در سازمان با تأكيد بر نظام ارزشي، همايش بين المللي مديريت، ۱۳۹۳
- مسعود شعبان، محمود كيا. ريسك اجتماعي و فساد در مالي شركتهاي ليزينگ، كنفرانس بين المللي توسعه و تعالي كسب و كار، ۱۳۹۳
- سلطنت روايي. سلامت سازماني از ديدگاه قرآن كريم، دومين همايش ملي مديريت كسب و كار، ۱۳۹۳
- اميرپناهي. سلامت و فساد اداريامير، كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني، ۱۳۹۳
- مجتبي ابراهيمي رومنجان، ساره دلاوري، سهيلا دركي، نرگس اميني. شناسايي عوامل بر مؤثر كاهش فساد مالي، چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين، ۱۳۹۴
- حسين عظيمي، حميد نورعليدخت. شناسايي و آسيب شناسي عوامل مديريتي و سازماني بر مؤثر فساد اداري، مالي در سازمانهاي دولتي، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، ۱۳۹۲.
مرتضي اصغرنيا، دومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيك، ۱۳۸۸
- هدايت كارگرشوركي، سيما منصوري، كاظم، درند افسانه شهابي پور. طراحي مدل جامع ارتقاي سلامت نظام اداري با رويكرد همت مضاعف كار و مضاعف (مطالعه موردي نظام اداري استان يزد)، سومين كنفرانس بهبود و تحول اداري، ۱۳۸۹
- محمدعلي حسيني، طراحي و تدوين برنامه ريزي استراتژيك مبارزه با فساد اداري، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، ۱۳۹۲
- رحمت اله محمدي، پور حميد نوري، محمدحسين اكبري. عوامل سازماني و مديريتي بر مؤثر فساد اداري– در مالي سازمانهاي دولتي، اولين همايش ملي حسابداري و حسابرسي، ۱۳۹۳
- علي ثريايي، موسي غلام علي پورنيازي، فائزه كريم نژادبائي، فاطمه جعفري لاهيجاني. عوامل مؤثر بر فساد اداري و روشهاي مقابله با آن با استفاده از تكنيكTOPSIS ، كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري، ۱۳۹۴
- جعفر يوسفي باقر، حسامي عزيزي. عوامل بر مؤثر فساد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه. ، اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي، ۱۳۹۳
- حسين حاجيان، رضا تاج آبادي، امير مرادي نژاد. فرهنگ و ايثار در آن تأثير پيشگيري بروز از فساد اداري، همايش ادب ملي هنر ايثار، شهادت، ۱۳۸۹
- محمد حاجي خليل، محمداسمعيل رستمي نيا، فساد اداري در مقابل سلامت اداري؛ با نگاهي به ايران، سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين، . ۱۳۹۳
علي شائمي برزكي، مجتبي فرخي، زينب اميري. فساد اداري مانعي براي گسترش كارآفريني، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب وكارهاي دانش بنيان، ۱۳۹۱
- مسعود پوركياني، پروانه موسوي. فساد اداري و راه هاي مديريت آن، اولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، ۱۳۹۲
- محمدوزين كريميان، حسن خليلي، حسين سلطاني نژاد. فساد اداري و سازماني و ارايه الگويي براي شاخص هاي فساد، نهمين كنفرانس بين المللي مديريت، ۱۳۹۰
- مونا. ايزدي، عليرضا ايزدي. فساد اداري، اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين كسب و كار، اقتصاد و فرهنگ، ۱۳۹۲
- مريم بيات. فساد اداري، چالش و ها پيامدهاي آن، كنفرانس ملي هزاره و سوم علوم انساني، ۱۳۹۴
- سيدرضا دعاخوان، فريبا بلوطي دهكردي. فساد اداري، راه و علل پيشگيري از آن، اولين كنگره ملي و تفكر پژوهش ديني، ۱۳۹۳

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 117525
 
Share/Save/Bookmark