میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۵۴
 
 
بانک مرکزی اعلام کرد
۱۴۴۵هزار میلیارد تومان ؛حجم نقدینگی سرگردان

بانک مرکزی نقدینگی در آذرماه سال‌جاری را بیش از یک‌هزار و ۴۴۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذرماه سال‌جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۵.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره به ۱۷۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۲.۶ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد یافته است. میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشرشده در آذرماه سال‌جاری به ۱۲۷۱۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۶.۶ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آذرماه سال‌جاری ۱۰۱۶۱.۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به‌نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و به‌نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آذرماه امسال ۶۶۰۹.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذرماه سال ۹۵ به‌میزان ۲۱.۸ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۱ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
جداول گزیده‌های آماری منتشرشده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری به ۳۷۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۹.۱درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با آذرماه ۹۵ نیز به ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در آذرماه ۹۶، ۷۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۹.۳ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه رقم ۶۳۳.۵ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰ درصد و نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری ۱۱۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۹ درصد افزایش یافته است. میزان سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری به رقم ۱۵۳۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۶.۸ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کد مطلب: 103152
 
Share/Save/Bookmark