دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
روزنامه سياست روز - شماره ۴۵۶۰
۱. يک
 
۲. دو
 
۳. سه
 
 
۴. چهار
 
۵. پنج
 
۶. شش
 
 
۷. هفت
 
۸. هشت
 
۹. نه
 
 
۱۰. ده
 
۱۱. يازده
 
۱۲. دوازده
 
 
انتخاب روزنامه / ويژه نامه
انتخاب تاريخ
/
/