دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
روزنامه سياست روز - شماره ۴۴۲۸
۱. يک
 
۲. دو
 
۳. سه
 
 
۴. چهار
 
۵. پنج
 
۶. شش
 
 
۷. هفت
 
۸. هشت
 
۹. نه
 
 
۱۰. ده
 
۱۱. يازده
 
۱۲. دوازده
 
 
انتخاب روزنامه / ويژه نامه
انتخاب تاريخ
/
/