دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
اکثریت مجلس دهم از طیف .... خواهند بود.
مستقل ها
% ۱۰.۲
اصلاح طلبان
% ۴۲.۸
اصولگرایان
% ۴۴
سایر
% ۳