دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
اکثریت مجلس دهم از طیف .... خواهند بود.
مستقل ها
% ۱۰.۲
اصلاح طلبان
% ۴۲.۸
اصولگرایان
% ۴۴
سایر
% ۳