شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
اکثریت مجلس دهم از طیف .... خواهند بود.
مستقل ها
% ۱۰.۲
اصلاح طلبان
% ۴۲.۸
اصولگرایان
% ۴۴
سایر
% ۳