میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
اکثریت مجلس دهم از طیف .... خواهند بود.
مستقل ها
% ۱۰.۲
اصلاح طلبان
% ۴۲.۸
اصولگرایان
% ۴۴
سایر
% ۳