شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
% ۲۲.۱
بدتر می شود
% ۵۵.۳
فرقی نمی کند
% ۲۲.۴