دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
% ۲۱.۵
بدتر می شود
% ۵۵.۸
فرقی نمی کند
% ۲۱.۲