میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
% ۴۷.۲
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
% ۴۳.۱
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
% ۹.۱