دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
% ۳۸.۵
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
% ۴۶.۲
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
% ۱۵.۳