دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
% ۴۷.۲
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
% ۴۳.۱
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
% ۹.۱