دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
بازنده اصلی حوادث اکراین کیست؟
اروپا
% ۲۰.۴
آمریکا
% ۲۴.۵
روسیه
% ۲۷.۶
هر سه بازیگر
% ۲۶.۴