میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
بازنده اصلی حوادث اکراین کیست؟
اروپا
% ۲۰.۴
آمریکا
% ۲۴.۵
روسیه
% ۲۷.۶
هر سه بازیگر
% ۲۶.۴