دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
بازنده اصلی حوادث اکراین کیست؟
اروپا
% ۲۰.۴
آمریکا
% ۲۴.۵
روسیه
% ۲۷.۶
هر سه بازیگر
% ۲۶.۴