شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
بازنده اصلی حوادث اکراین کیست؟
اروپا
% ۲۰.۴
آمریکا
% ۲۴.۵
روسیه
% ۲۷.۶
هر سه بازیگر
% ۲۶.۴