میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
از رکود اقتصادی خارج شده ایم.
موافقم
% ۹.۷
مخالفم
% ۶۰.۳
در حال خروج از رکود هستیم
% ۱۴.۹
در آینده نزدیک از رکود خارج نمی شویم
% ۱۴.۵