دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
از رکود اقتصادی خارج شده ایم.
موافقم
% ۹.۷
مخالفم
% ۶۰.۳
در حال خروج از رکود هستیم
% ۱۴.۹
در آینده نزدیک از رکود خارج نمی شویم
% ۱۴.۵