شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
از رکود اقتصادی خارج شده ایم.
موافقم
% ۹.۷
مخالفم
% ۶۰.۳
در حال خروج از رکود هستیم
% ۱۴.۹
در آینده نزدیک از رکود خارج نمی شویم
% ۱۴.۵