دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
از رکود اقتصادی خارج شده ایم.
موافقم
% ۹.۷
مخالفم
% ۶۰.۳
در حال خروج از رکود هستیم
% ۱۴.۹
در آینده نزدیک از رکود خارج نمی شویم
% ۱۴.۵