دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
در برابر برخی رفتار و گفتار غیر متعارف بعضی دولتمردان؛
باید سکوت و بی توجهی کرد.
% ۱۳.۵
باید شدیدا عکس العمل نشان داد.
% ۲۱.۸
باید برخورد کاملا حقوقی و خونسردانه نشان داد.
% ۵۵.۶