میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
در برابر برخی رفتار و گفتار غیر متعارف بعضی دولتمردان؛
باید سکوت و بی توجهی کرد.
% ۱۳.۵
باید شدیدا عکس العمل نشان داد.
% ۲۱.۸
باید برخورد کاملا حقوقی و خونسردانه نشان داد.
% ۵۵.۶