شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
در برابر برخی رفتار و گفتار غیر متعارف بعضی دولتمردان؛
باید سکوت و بی توجهی کرد.
% ۱۳.۵
باید شدیدا عکس العمل نشان داد.
% ۲۱.۸
باید برخورد کاملا حقوقی و خونسردانه نشان داد.
% ۵۵.۶