دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
در برابر برخی رفتار و گفتار غیر متعارف بعضی دولتمردان؛
باید سکوت و بی توجهی کرد.
% ۱۳.۵
باید شدیدا عکس العمل نشان داد.
% ۲۱.۸
باید برخورد کاملا حقوقی و خونسردانه نشان داد.
% ۵۵.۶