دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
نظر شما درباره ؛ در سال 92 کمتر حرف بزنیم و کمتر قضاوت کنیم، چیست؟
عالی، اما شدنی نیست.
% ۲۶.۳
اگر اراده کنیم شدنی است.
% ۲۷.۵
کاملا با این توصیه مخالفم.
% ۱۱.۸
این توصیه اولویت مشکلات ما نیست.
% ۳۲.۸