دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
نظر شما درباره ؛ در سال 92 کمتر حرف بزنیم و کمتر قضاوت کنیم، چیست؟
عالی، اما شدنی نیست.
% ۲۶.۳
اگر اراده کنیم شدنی است.
% ۲۷.۵
کاملا با این توصیه مخالفم.
% ۱۱.۸
این توصیه اولویت مشکلات ما نیست.
% ۳۲.۸