میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
نظر شما درباره ؛ در سال 92 کمتر حرف بزنیم و کمتر قضاوت کنیم، چیست؟
عالی، اما شدنی نیست.
% ۲۶.۳
اگر اراده کنیم شدنی است.
% ۲۷.۵
کاملا با این توصیه مخالفم.
% ۱۱.۸
این توصیه اولویت مشکلات ما نیست.
% ۳۲.۸