شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
کدامیک ساکن پاستور خواهند شد؟
ولایتی
% ۱۰.۱
روحانی
% ۵۱.۷
قالیباف
% ۱۶.۶
جلیلی
% ۲۰.۷