دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
کدامیک ساکن پاستور خواهند شد؟
ولایتی
% ۱۰.۱
روحانی
% ۵۱.۷
قالیباف
% ۱۶.۶
جلیلی
% ۲۰.۷