دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
کدامیک ساکن پاستور خواهند شد؟
ولایتی
% ۱۰.۱
روحانی
% ۵۱.۷
قالیباف
% ۱۶.۶
جلیلی
% ۲۰.۷