میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
کدامیک ساکن پاستور خواهند شد؟
ولایتی
% ۱۰.۱
روحانی
% ۵۱.۷
قالیباف
% ۱۶.۶
جلیلی
% ۲۰.۷