دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
آیا به لغو همه تحریم ها خوشبین هستید؟
بله
% ۳۲.۷
خیر
% ۵۳.۷
نه خوشبینم و نه بد بین
% ۱۳.۲