شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
آیا به لغو همه تحریم ها خوشبین هستید؟
بله
% ۳۲.۷
خیر
% ۵۳.۷
نه خوشبینم و نه بد بین
% ۱۳.۲