میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
آیا به لغو همه تحریم ها خوشبین هستید؟
بله
% ۳۲.۷
خیر
% ۵۳.۷
نه خوشبینم و نه بد بین
% ۱۳.۲