دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
آیا به لغو همه تحریم ها خوشبین هستید؟
بله
% ۳۲.۷
خیر
% ۵۳.۷
نه خوشبینم و نه بد بین
% ۱۳.۲