میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
حضور گسترده مردم در انتخابات :
موجب تغییر رویکرد غرب در قبال ایران می شود
% ۵۶.۲
در رفتار غرب تغییری ایجاد نمی شود
% ۴۱.۹