شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
حضور گسترده مردم در انتخابات :
موجب تغییر رویکرد غرب در قبال ایران می شود
% ۵۶.۲
در رفتار غرب تغییری ایجاد نمی شود
% ۴۱.۹