دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
حضور گسترده مردم در انتخابات :
موجب تغییر رویکرد غرب در قبال ایران می شود
% ۵۶.۲
در رفتار غرب تغییری ایجاد نمی شود
% ۴۱.۹