دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
حضور گسترده مردم در انتخابات :
موجب تغییر رویکرد غرب در قبال ایران می شود
% ۵۶.۲
در رفتار غرب تغییری ایجاد نمی شود
% ۴۱.۹