دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
چقدر به سیاست های اقتصادی دولت خوشبین هستید؟
خیلی زیاد
% ۴۱
اتفاق خاصی نمی افتد
% ۲۸.۹
به احتمال زیاد وضع اقتصادی بدترمی شود
% ۲۹.۸