دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
چقدر به سیاست های اقتصادی دولت خوشبین هستید؟
خیلی زیاد
% ۴۱
اتفاق خاصی نمی افتد
% ۲۸.۹
به احتمال زیاد وضع اقتصادی بدترمی شود
% ۲۹.۸