شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
چقدر به سیاست های اقتصادی دولت خوشبین هستید؟
خیلی زیاد
% ۴۱
اتفاق خاصی نمی افتد
% ۲۸.۹
به احتمال زیاد وضع اقتصادی بدترمی شود
% ۲۹.۸