میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
چقدر به سیاست های اقتصادی دولت خوشبین هستید؟
خیلی زیاد
% ۴۱
اتفاق خاصی نمی افتد
% ۲۸.۹
به احتمال زیاد وضع اقتصادی بدترمی شود
% ۲۹.۸