دولت دوازدهم به چه میزان در تحقق وعده‌هایش توفیق کسب خواهد کرد؟
زیاد
کم
خیلی کم
 
پيوندها
 
 
 
 
 
 
بهداشتی پزشکی
# #