میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۱
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (۳):
هرزروی تربیت نیروی انسانی کشور با بی‌نظارتی‌ها!!؟
هرزروی تربیت نیروی انسانی کشور با بی‌نظارتی‌ها!!؟
 
اشاره: قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش و قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۲
ماده ۱- شوراي عالي آموزش و پرورش، مرجع سياست گذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه است و سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت مي كند. وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم مي باشد كه در آيين نامه داخلي شورا تنظيم و توسط هيأت دولت به تصويب مي رسد.
ماده ۵- مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در حدود اختيارات قانوني شورا براي مؤسسات ذيربط لازم الاجراست. اين مصوبات پس از تأييد رييس شورا توسط دبيركل به مؤسسات مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته (۲۲) نفر ...
تبصره ۱- دو نفر از اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش شركت خواهند كرد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۸۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲
ماده ۱- به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها به شرح اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره ۲- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه و مذاكرات شورا را براي نمايندگان استان مربوط در مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. نمايندگان مذكور در صورت تمايل مي توانند به عنوان ناظر در اين جلسات شركت كنند.
ماده ۴- وظايف و اختيارات شوراي استان به شرح زير است:
۱- تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش آموزي هر يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي، به نحوي كه امكان توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در نقاط محروم و نيز براي مستضعفان فراهم شود و كمبودها و عقب ماندگي هاي آموزش و پرورش مناطق به تدريج بر طرف گردد.
۲- تصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي و جمعيتي هر منطقه.
۳- تصميم گيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا شهرستان هايي كه بيش از يك منطقه آموزشي وجود دارد.
۴- ارزيابي عملكرد شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارش هاي واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاي تشويق و تنبيه.
۵- سياست گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استان.
۶- ارائه گزارش عملكرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش.
تبصره ۴- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه مذاكرات شورا را براي نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. نمايندگان مربوط در صورت تمايل مي توانند به عنوان ناظر در جلسات شركت نمايند.
ماده ۸- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:
۱- توزيع اعتبارات دولتي تخصيص يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مدارس و فعاليت هاي مختلف، بر اساس ضوابطي كه وزارت آموزش و پرورش معين مي كند.
۲- تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه دريافت ها و هزينه ها و ساير درآمدهاي مردمي با توجه به كيفيت ارائه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي.
۳- پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط جهت تصويب.
۴- برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان (از نظر محل، دوره تحصيلي)
۵- تصيم گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات لازم و ساير فعاليت ها.
۶- بررسي و تصميم گيري براي برنامه ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق شوراي استان.
۷- صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي.
۸- برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از كاركنان شايسته و لايق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و كارانه بر اساس كيفيت و كميت خدمات آنان.
۹- تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكزآموزشي و پرورشي.
۱۰- برنامه ريزي جهت ايجاد تسهيلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت توسعه مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي علمي و فني و حرفه اي ومدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشتر در اين زمينه.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سياست گذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- اسامی دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش و بهره گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش آموزي هر يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر امكان توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در نقاط محروم و نيز براي مستضعفان و بر طرف کردن كمبودها و عقب ماندگي هاي آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارزيابي عملكرد شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارش هاي واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاي تشويق و تنبيه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سياست گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استان ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي و جمعيتي هر منطقه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تصميم گيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا شهرستان ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر توزيع اعتبارات دولتي تخصيص يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مدارس و فعاليت هاي مختلف، بر اساس ضوابط كه وزارت آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه دريافت ها و هزينه ها و ساير درآمدهاي مردمي با توجه به كيفيت ارائه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان (از نظر محل، دوره تحصيلي) به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تصميم گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات لازم و ساير فعاليت ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي و تصميم گيري براي برنامه ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق شوراي استان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از كاركنان شايسته و لايق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و كارانه بر اساس كيفيت و كميت خدمات آنان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش سالانه حاوي نقاط قوت و ضعف فعاليت ها و ارائه پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزش و پرورش استان ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكزآموزشي و پرورشي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي جهت ايجاد تسهيلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت توسعه مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي علمي و فني و حرفه اي ومدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشتر در اين زمينه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات لازم به منظور تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي منطقه از طريق خودياري اهالي و همكاري مؤسسات و سازمان هاي ذيصلاح دولتي و قانوني به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد بانك ها، شركت هاي دولتي و غير دولتي و كارخانه ها به امر توسعه و تجهيز اماكن آموزشي و پرورشي در چارچوب مقررات مربوط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر كمك به ترويج و گسترش فعاليت هاي پرورشي و آموزشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلافي دانش آموزان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي و تصميم گيري براي پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان كم بضاعت از عوايد محلي شورا و اعطاي بورس تحصيلات عالي به دانش آموزان مستعد به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انجام وظايفي واگذاری شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اوليا و مربيان و يا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختيارات قانوني خود به شورا به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي راه هاي مختلف صرفه جويي و افزايش بهره وري منابع در چارچوب سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و شوراي استان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب التعليم منطقه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان و تلاش در ارتقا كيفيت برنامه هاي آموزشي وپرورشي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سازماندهي امكانات براي اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي، كار دانش و كارآموزي دانش آموزان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ارتقای سطح دانش فرهنگيان و پيش بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي آنان و فراهم كردن امكانات لازم به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر پيشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيروي انساني، بر اساس خط مشي ها و سياست هاي كلي وزارت آموزش و پرورش و ارائه آن به شوراي استان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سهم منطقه از اعتباراتي كه در بودجه جاري و عمراني سالانه دولت بر اساس تعداد دانش آموزان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر يك درصد از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان توزيع شده از طريق شوراي استان مناطق به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تا پنج درصد عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمين ها، پذيره و نوسازي توسط شهرداري ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عوايد حاصل از فروش ساختمان ها و زمين هاي بلااستفاده و نيز ساختمان ها و زمين هاي در اختيار آموزش و پرورش به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر هدايا و كمك هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و افراد خير به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر توسعه آينده آموزش و پرورش در هر يك از مناطق تابع و امكانات درآمدي از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاري دولت به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سهم اعتبارات عمراني استان از بودجه عمراني دولت را در قالب اعتبارات عمراني پيش بيني شده، براي احداث و توسعه فضاهاي آموزش و پرورشي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تمهید امکانات آموزشی در شهرهاي جديد و شهرك هاي مسكوني در تمام نقاط كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين سطح كاربري هاي آموزشي در طرح هاي جامع، طبق درخواست شوراي استان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر طرح هاي تفصيلي شهرها با استفاده از امكانات و مجوزهاي قانوني شهرداری ها زمينه احراز مالكيت زمين هاي پيش بيني شده جهت توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرهاي مربوطه به تفکیک سال چیست؟
- اسامی اعضاء ناظر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قوانین به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قوانین تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قوانین یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در مورد حسن اجرای این قوانین چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قوانین در کدام مرکز نگهداری می شود؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111613
 
Share/Save/Bookmark