میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۰
 
 
دزد نگرفته پادشاه است
آقای دادستان: امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد...

 آقای دادستان: امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) آدم پول داشته باشد روی سبیل شاه می‌نشیند و نقاره می‌زند.
ب) مشکلی نیست که آسان نشود / پول باید که پریشان نشود.
ج) دزد نگرفته پادشاه است.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

نقطه‌چین زیر را با یک گزینه "بودار" پر کنید.
جراید: پرونده هزار ... دوباره باز شد.
الف) باغ گل ختمی
ب) مدارس نمونه مردمی
ج) راه نرفته
د) آبریزگاه 

عبارت زیر از کیست؟
شرکت‌های دولتی گوساله‌های استخوانی هستند که نمی‌توان آنها را به کشتارگاه فرستاد و سر برید و از طرفی نمی‌توان آن‌ها را برای شیردهی نگه داشت.
الف) ذیمغراطیس حکیم
ب) عمو پورنگ
ج) عمه رهبر کره شمالی
د) وزیر بهداشت مملکت

کد مطلب: 108051
 
Share/Save/Bookmark