میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۲
 
 
جــان مــادر
جــان مــادر
 
جــان مــادر جــان مــا فــدای تــو
زیــبــنــده اســت ایــن روز بــنــام زیــبــای تــو

مــا یــه جــان از جــان تــو خــوش یــافــتــیــم
نور خــورشــیــد می درخشد در رخ زیــبــای تــو

مــادر ای قــلــب پــرتــاب و تــپــنــده
روان در پــی طــفــلــان عــشــق زیــبــای تــو

زنــدگــی جــاری ســت بــرلــب خــنــدان تــو
مــی تــپــد ایــن قــلــب در قــلــب زیــبــای تــو

شــاد و خــرم از قــامــت رعــنــای تــو
مــی دمد ایــن نــفــس بــا نــفــســهای زیــبــای تــو

خــروشــان در پــی مــوجــهای دریــای عــشــق
مــی نــشــیــنــیــم چــون صــدف بــرســاحــل زیــبــای تــو
فاطمه عبدالملکی
کد مطلب: 103606
 
Share/Save/Bookmark