میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۲
 
 
سیاست‭ ‬روز‭ ‬بلاتکلیفی‭ ‬نرخ‭ ‬دستمزد‭ ‬۹۹‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‭ ‬کند؛
شرمندگی‭ ‬مسئولین؛‭ ‬نسخه‭ ‬درد‭ ‬معیشت‭ ‬کارگری
شرمندگی‭ ‬مسئولین؛‭ ‬نسخه‭ ‬درد‭ ‬معیشت‭ ‬کارگری
 

‭ ‬۱۸روز‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬گذشته‭ ‬،سالي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مهمان‭ ‬ناخوانده‭ ‬اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬كرونا‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬نيست‭.‬
سالي‭ ‬كه‭ ‬معضلات‭ ‬دوچنداني‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مشكلات‭ ‬معيشتي‭ ‬براي‭ ‬اقشار‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اقشار‭ ‬كم‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬كارگري‭ ‬پديد‭ ‬آورده‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬بويي‭ ‬ازحمايت‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬تدبيري‭ ‬اجرايي‭ ‬براي‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬نمي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مي‭ ‬رسيد‭ ‬آقاي‭ ‬نوبخت‭ ‬اظهار‭ ‬شرمندگي‭ ‬نمي‭ ‬كرد‭.‬ 

شرمندگي‭ ‬يا‭ ‬بي‭ ‬توجهي‭ ‬
رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬در‭ ‬توييتي‭ ‬درباره‭ ‬افزايش‭ ‬حقوق‭ ‬كارگران‭ ‬و‭ ‬مستمري‌بگيران‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬‏كارگر‭ ‬عزيزي‭ ‬مرا‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬فقط‭ ‬پيگير‭ ‬افزايش‭ ‬حقوق‭ ‬شاغلين‭ ‬و‭ ‬بازنشستگان‭ ‬لشگري‭ ‬و‭ ‬كشوري‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬‎كارگران‭ ‬و‭ ‬‎مستمري‌بگيران‭ ‬‎تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬احساس‭ ‬مسئوليت‭ ‬نمي‌كنم؟‭ ‬خدا‭ ‬مي‌داند‭ ‬احساس‭ ‬شرمندگي‭ ‬كردم،‭ ‬اما‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬سازوكاري‭ ‬مشخص‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬گفته‭ ‬نوبخت‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اقدامات‭ ‬متوليان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬حقوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬هم‭ ‬اقدامات‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬گلايه‭ ‬و‭ ‬شكايت‭ ‬اين‭ ‬قشر‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ 

سكانس‭ ‬بازنشستگي
‭ ‬طي‭ ‬روزهاي‭ ‬اخيررئيس‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬توماني‭ ‬حقوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬در‭ ‬سالجاري‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭:‬براساس‭ ‬اعلام‭ ‬كميته‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬مزايا‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬بازنشستگان‭ ‬۱۵‭ ‬درصد‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬آن‌هايي‭ ‬كه‭ ‬۳۰‭ ‬سال‭ ‬خدمت‭ ‬كامل‭ ‬دارند‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬۳‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬برساند‭. ‬سپس‭ ‬براي‭ ‬۲۰‭ ‬حقوق‭ ‬شغلي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پلكاني‭ ‬اين‭ ‬۱۰‭ ‬هزار‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬را‭ ‬توزيع‭ ‬كند‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وي،‭ ‬گروه‭ ‬يك‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬۱۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭. ‬گروه‭ ‬دوم‭ ‬تا‭ ‬۷۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬گروه‭ ‬۱۲‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬مابقي‭ ‬تا‭ ‬۹۵۶‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬حقوق‭ ‬آنها‭ ‬افزايش‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭. ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬همسان‌سازي‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬هستند‭ ‬افزوده‭ ‬مي‌شود‭.‬ 

سكانس‭ ‬كارگري‭ ‬
‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اين‭ ‬روايت‭ ‬اما‭ ‬روايت‭ ‬مسيري‭ ‬كه‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬متعدد‭ ‬با‭ ‬نمايندگان‭ ‬مختلف‭ ‬سپري‭ ‬كرد‭ ‬داستان‭ ‬جالب‭ ‬تري‭ ‬دارد‭. ‬۱۴‭ ‬ميليون‭ ‬كارگر‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تعلل‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬همچنان‭ ‬نگران‭ ‬معيشت‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬مهمان‭ ‬ناخوانده‭ ‬اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬كرونا‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬دشوارتر‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬هزينه‭ ‬سبد‭ ‬معيشت‭ ‬خانوارهاي‭ ‬كارگري‭ ‬در‭ ‬كميته‭ ‬دستمزد‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬كار‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مبناي‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬مذاكرات‭ ‬نمايندگان‭ ‬گروههاي‭ ‬كارگري،‭ ‬كارفرمايي‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬دستمزد‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬كار‭ ‬بود‭. ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬طي‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ميانه‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬اعضاي‭ ‬كميته‭ ‬دستمزد‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬نشست‭ ‬خود‭ ‬روي‭ ‬رقم‭ ‬۴‭ ‬ميليون‭ ‬۹۴۰هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هزينه‭ ‬ماهانه‭ ‬سبد‭ ‬معيشت‭ ‬خانوارهاي‭ ‬كارگري‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬رسيدند،‭ ‬با‭ ‬وقت‭ ‬كشي‭ ‬هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬اين‭ ‬نتايج‭ ‬نهايي‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دستاويز‭ ‬خوبي‭ ‬براي‭ ‬متوليان‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭. ‬البته‭ ‬درخواست‭ ‬نمايندگان‭ ‬كارگري‭ ‬براي‭ ‬تشكيل‭ ‬جلسات‭ ‬درحالت‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬نكات‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬پيشنهاد‭ ‬برگزاري‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬ويديو‭ ‬كنفرانس‭ ‬هم‭ ‬نتيجه‭ ‬اي‭ ‬نداشت‭ ‬تا‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬هفته‭ ‬اسفندماه‭ ‬سال‭ ‬۹۸‭ ‬،شوراي‭ ‬عالي‭ ‬كاراقدام‭ ‬به‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسه‭ ‬اي‭ ‬كرد‭ ‬ولي‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرها‭ ‬و‭ ‬تعلل‭ ‬هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر‭ ‬نمايندگان‭ ‬كارگري‭ ‬و‭ ‬كارفرمايي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬درصدهاي‭ ‬پيشـنهادي،بازهم‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬نهايي‭ ‬نشد‭.‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬وزير‭ ‬كار‭ ‬اميدوار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دويست‭ ‬و‭ ‬نودمين‭ ‬نشست‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬كار‭ ‬تكليف‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬چنين‭ ‬نشد‭.‬ 

‭ ‬توافق‭ ‬حداقلي‭ ‬
اگرچه‭ ‬اخبار‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬ازاين‭ ‬نكته‭ ‬پرده‭ ‬بر‭ ‬مي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬كارفرمايان‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬كارگران‭ ‬به‭ ‬۲‭ ‬ميليــون‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬توافق‭ ‬كرده‌اند‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬بايد‭ ‬منتظر‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬ديد‭ ‬سرانجام‭ ‬كار‭ ‬كي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
‭ ‬اين‭ ‬اتفاقات‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬سايه‭ ‬افكند‭ ‬نهادي‭ ‬مانند‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬تورم‭ ‬۳۸‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خبر‭ ‬مي‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬براي‭ ‬آينده‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬نداشت‭ . ‬امروز‭ ‬كه‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬سايه‭ ‬گسترده‭ ‬صندوق‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬پول‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تورم‭ ‬ايران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬بين‭ ‬۳۵‭ ‬تا‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬خبر‭ ‬مي‌دهد‭. ‬و‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬اتفاقي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬كمر‭ ‬كارگران‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اقشارآسيب‭ ‬پذير‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬خم‭ ‬تر‭ ‬كند‭. ‬
‭ ‬نگراني‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬تعيين‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬كارگران‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬،هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬تعديل‭ ‬نيروي‭ ‬واحدها‭ ‬و‭ ‬بنگاه‭ ‬هاي‭ ‬توليدي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬آسيب‭ ‬پذيري‭ ‬اين‭ ‬واحدها‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬معضل‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دراين‭ ‬ميان‭ ‬نقش‭ ‬آفريني‭ ‬مي‌كند‭. ‬
‭ ‬اين‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬تلنبار‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬جديد‭ ‬متوليان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬مربوطه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬اقشار‭ ‬كم‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬كارگري‭ ‬و‭ ‬بازنشستگان‭ ‬داده‌اند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬۱۸‭ ‬روز‭ ‬همچنان‭ ‬اين‭ ‬وعده‌ها‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬حرفي‭ ‬بيش‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬كه‭ ‬تورم‭ ‬كشور‭ ‬رقم‭ ‬هاي‭ ‬بالاي‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬واقعي‭ ‬و‭ ‬ملموس‭ ‬جامعه‭ ‬دارد؛‭ ‬افزودن‭ ‬۸۰۰هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬۴۰۰تا‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬كارگران‭ ‬نمي‭ ‬تواند‭ ‬دردي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬درمان‭ ‬كند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬آخرين‭ ‬آمارهاي‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬خط‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬رقمي‭ ‬بيش‭ ‬از۴‭ ‬ميليون‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همان‭ ‬مساله‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متوليان‭ ‬توجهي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ندارند‭. ‬

کد مطلب: 113255
 
Share/Save/Bookmark