میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۲
 
 
قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى در یک نگاه
اشاره: نوشتار حاضر به ارائه عناوین قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

 باب اول – كليات
فصل اول- تشكيل و افتتاح مجلس
مبحث اول- تشكيل و افتتاح مجلس
اول- تشكيل مجلس
دوم- افتتاح مجلس
سوم- تشريفات سوگند
چهارم – جايگاه ها
پنجم- انتظام مجلس
مبحث دوم- تشكيلات قانونگذارى مجلس
اول- هيأت‏هاى رئيسه مجلس
الف- هيأت رئيسه سنى
ب- هيأت رئيسه موقت
ج- هيأت رئيسه دائم
د- مسؤوليت مشترك هيأت رئيسه در برابر مجلس
دوم- شعب و كميسيون‏ها
الف – شعب
ب- كميسيون‏ها
كميسيون هاى خاص
۱- كميسيون تحقيق
۲- كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس
۳- كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسى
۳- كميسيون‏هاى تخصصى
۴- مقررات مشترك كميسيون‏ها
۶- ساير مقررات
۷- كميسيون مشترك
۸- كميسيون ويژه
مبحث سوم- تشكيلات ادارى و پشتيبانى مجلس
امور ادارى، مالى و خدماتى مجلس
‎فصل دوم – نمايندگان
مبحث اول- رسيدگى به اعتبارنامه نمايندگان
مبحث دوم- حقوق و تعهدات نمايندگان
اول- مصونيت نمايندگان
دوم- تعهدات نمايندگان
سوم- حقوق نمايندگان
چهارم – مأموريت ها
پنجم- تعطيلات و مرخصي ها
ششم- غيبت نمايندگان
هفتم- استعفا نماينده و نحوه بررسى آن
فصل سوم- گردش كار مجلس
مبحث اول- جلسات مجلس
مبحث دوم- نطق‏ها و مذاكرات
اول- نطق‏ها
دوم – مذاكرات
مبحث سوم – آراء
اول- كميت آراء
الف ـ اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان
ب ـ اكثريت سه چهارم مجموع نمايندگان
ج ـ اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان
د- اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر
ه‍ـ اكثريت مطلق نمايندگان حاضر
و- اكثريت نسبى با حداقل رأي بيش از يك سوم نمايندگان حاضر
ز- اكثريت نسبى
دوم- كيفيت آراء
سوم- اعلام نتيجه رأى
باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى
فصل اول – قانونگذارى
مبحث اول- طرح ها و لوايح قانونى
اول- طرح هاى قانونى
دوم- لوايح قانونى
سوم- طرح هاى شوراى‏ عالى استان ها
چهارم- مقررات مشترك طرح ها و لوايح
مبحث دوم- مراحل بررسى و تصويب طرح ها و لوايح عادى
اول- شور اول
الف- بررسى طرح ها و لوايح در كميسيون‏ها
ب- بررسى و تصويب طرح ها و لوايح در مجلس
دوم – شوردوم
الف- بررسى مواد و پيشنهادها در كميسيون
ب- بررسى و تصويب مواد در مجلس
مبحث سوم- مراحل بررسى و تصويب طرح ها و لوايح فورى
اول- كليات موضوع طرح ها و لوايح فورى
دوم- طرح ها و لوايح يك فوريتى
سوم- طرح ها و لوايح دوفوريتى
چهارم- طرحها و لوايح سه فوريتى
مبحث پنجم- تفسير قوانين
مبحث ششم- نكات مشترك مربوط به بررسى طرح ها و لوايح
مبحث هفتم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان و مراحل‏رسيدگى آنها
‎‎‎‎‎باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي
‎‎‎‎‎فصل دوم – نظارت
مبحث اول- نحوه بررسى و رأى اعتماد به هيأت وزيران
مبحث دوم- نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (۸۸) و هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسى
اول- تذكر و سؤال:
الف- تذكر:
ب- سؤال:
دوم- تحقيق و تفحص:
مبحث سوم- نحوه بررسى موارد خاص و مهم
اول- نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‏المللى
دوم- اصلاح جزئى در خطوط مرزها
سوم- محدوديت هاى ضرورى
چهارم- ساير موارد
مبحث چهارم- نحوه بررسى برنامه و بودجه ساليانه
كل كشور و نظارت بر اجراى بودجه
اول- تصويب برنامه توسعه
دوم- تصويب بودجه ساليانه كل كشور
سوم- نحوه رسيدگى ديوان محاسبات به اجراى بودجه ساليانه كل كشور
مبحث پنجم – استيضاح
اول- استيضاح وزيران
دوم- استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور
مبحث ششم- تقاضاي همه‌پرسي 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

کد مطلب: 112845
 
Share/Save/Bookmark